2010 május – Nyelvtani teszt megoldásai

középfok
Itt a magazin 44-45. oldalán található nyelvtani teszt helyes megoldásait, és az azokhoz tartozó magyarázatokat találod.

1. We arrived … Manchester Piccadilly in time to catch the train
a) at
b) on
c) for
d) to
Amikor a prepozíciókról tanultunk jól bevéstük, hogy a “megérkezni valahova” két prepozícióval lehet: at és in, azaz a B és C és D válaszok rögtön ki is esnek.
A teljesség kedvéért ha esetleg a következő tesztben az in is ott lesz a válaszok között: in-vel nagyobb helyekre pl.: ország, nagyváros stb érkezünk, míg at-vel kisebb helyekre pl.: állomás, kórház, iskola stb érkezünk.

2. How long … for your present employer?
a) do you work
b) have you working
c) have you worked
d) are you working
A ‘how long’ után minden esetben Present Perfect vagy Present Perfect Continuous használandó – tehát az A és D válaszok rögtön kiesnek. A B válasz “have you been working” alakban lenne helyes tehát a megoldás C.

3. We … to visit Caspar in Miami next year.
a) are planning
b) we have planned
c) planned
d) have been planned
Ha mondatot lefordítjuk: “Terveink szerint jövőre meglátogatjuk Casper-t Miamiban” – azaz előre eltervezett jövő idejű cselekvésről beszélünk. A jövő idő valamint a folyamatos jelen idő (Present Continuous Tense) témák kapcsán megtanultuk, hogy az angolban a jövő idő kifejezésére többféle lehetőség van és abban az esetben, ha meghatározott, előre megbeszélt, eltervezett jövőbeli cselekvésről van szó akkor folyamatos jelent használunk. Szintén megjegyzendő, hogy ilyenkor mindig ki kell tenni egy időhatározót! Tehát a megoldás az A.

4. I will send you further details as soon as I …. from you.
a) had heard
b) have been heard
c) hear
d) am hearing
Mivel jövő időt kell kifejezni a múlt időre utaló A válasz rögtön kiesik. Megjegyzendő, hogy az as soon as után tilos jövő időt használni – ezzel a jövő időt kifejező Present Continuous szerkezetű D válasz is kiesik. Az as soon as után jövő idő kifejezésére: As soon as I hear / have heard állhat, azaz a helyes válasz a C.
Ezt lehetne az ennél egyszerűbb 1st Conditional-al magyarázni: ott az IF (as soon as) clause-ban a Present Siimple, a Result Clause-van a will+ige áll.

5. Thank you … your letter … April 7th.
a) about // of
b) for // of
c) for // on
d) about // on
A mondat magyar jelentése: “Köszönöm az április 7-én küldött levelét”. A helyes szerkezetek Thank FOR sth, letter OF – tehát a megoldás a B. A Thank you at about prepozícióval nem alkot szerkezetet tehát at A és a D válasz helytelen, míg a C válasz esetén mivel nem az április 7-e prepozíciójára van szükség, hanem a levélére így ebben az esetben nem a “on” hanem az “of” megoldás a helyes.

6. As a … fact, I am leaving the company soon.
a) heart of the
b) matter of the
c) true
d) matter of
Az “igazság szerint” magyar szófordulat angol megfelelője ‘as a matter of fact’ azaz a helyes megoldás a B. A C és a D válaszok helytelenek, míg az A válasz ‘the heart of the matter’ formában lenne csak helytálló.

7. I regret … that bikram yoga class last Friday.
a) not to have attended
b) to have not attended
c) not having attended
d) not having been attended
Egy tipikus Gerund (- ING) nyelvvizsga tesztmondat. A gerundnál mindenki megtanulta, hogy bizonyos igék, köztük az ebben a mondatban szereplő megbán = regret ige után ING alak használandó – ezzel az A és B válaszok rögtön kiesnek. Mivel a mondat “nem szenved”… így a D válasz is helytelen, azaz a helyes válasz a C.

8. …you’ve been living in Sydney for two years, you don’t seem to know anything about the city.
a) However
b) Despite of
c) Even though
d) Even
Egy mondat eleji kötőszót kell találnunk. Mivel az even önmagában nem állhat kötőszóként a D válasz rögtön kiesik. A ‘however’= de – amivel ebben az esetben nincs értelme a mondatnak, így az A válasz is kiesik. A ‘despite’ egy kemény dió…: magyarul ezt is “bár”-ként fordítjuk, van azonban egy nagy különbség az ‘even though’ és a ‘despite of’ között: az even though kötőszó, míg a despite prepozíció. Ebből adódóan az even though után új tagmondat, míg a despite után főnév vagy ing-es alak áll. A megoldás tehát C.

9. Mike was taken ill last week but now he’…
a) much more better
b) more better
c) much better
d) rather good
A helyes válasz: C. Ezt ugye mindenki tudta! Először is álmunkból felriasztva is tudjuk, hogy good-better-best! Ha “sokkal jobban” akkor much better, vagy lot better, de semmiképpen nem much more better= ’jobbaban’ , hiszen a better már kifejezi a középfokot és ugye vagy-vagy, nem kell és nem is lehet 2x fokozni – tehát az A válasz helytelen. B ugyan ezen ok miatt esett ki; míg a D esetén a good melléknévként szerepel, a jelentés így “nagyon jó van” ami értelmetlen.

10. I’m afraid Pelham and Josephine are unable to accept your kind invitation … the dinner party.
a) about
b) on
c) to
d) for
A két szerkezet amire emlékeznünk kell: ‘invite sy to a party’ és ‘accept an invitation to the party’ – tehát a helyes megoldás a C.

11. Sean … asked by Leicester’s NHS Trust’s committee to invite Parry to be the guest of honour on this occasion
a) was being
b) had
c) have been being
d) have been
“Sean fel lett kérve” = macska fel van mászva, azaz egy szenvedő szerkezetű mondat. Az A és a C válaszok folyamatos idejűek, azaz jelentésük “fel lett kéregetve” amit azonnal beláthatunk, hogy helytelen. A B válasz a szenvedő szerkezet egyik fontos elemének a ‘be’ megfelelő alakjának hiánya miatt helytelen. A megoldás tehát D.

12. … attacked Olivia also stole her car.
a) Who
b) That whom
c) Whoever
d) Which man
Akkor nézzük hogy is vannak ezek a kérdőszavak: Who=aki, whoever = akárki is. Who a mondat elején akkor helyes csupán ha kérdésről van szó, ez a mondat viszont egy kijelentés tehát az A válasz helytelen. A B válasz egy visszautalás akarna lenni, viszont a that whom még ott is sok lenne, szóval ezt is kizárhatjuk. A “which man”-ről messzire ordít, hogy nem jó. A helyes válasz tehát a C.

13. Karen looked at us as if she … something really horrible.
a) had seen
b) would see
c) has seen
d) was seeing
e)
A “mintha” értelemben az ‘as if’ és ‘as though’ szerkezet esetén past perfect igeidő használatos, azaz a helyes válasz az A.

14. … if the Board doesn’t like it, they will approve it anyway.
a) It is no matter
b) No matter
c) Doesn’t matter
d) It doesn’t matter
A mondat jelentése: “nem baj, ha nem is tetszik az igazgató tanácsnak, úgyis jóváhagyják”.
Az A válasz teljesen lehetetlen. ‘No matter’ létezik ugyan az angolban de a jelentése “bármennyire is” azaz ebben a mondatban helytelen. A helyes megoldás tehát a D.

15. I … that you are busy. I’ll come back later.
a) am seeing
b) had seen
c) saw
d) see
Egyértelmű, hogy most látom, hogy elfoglalt vagy, azaz jelen idejű igealak szükséges tehát a B és D válaszok rögtön kiesnek. Mivel a ‘see’ = látni ige érzékelést kifejező ige, így folyamatos alakban nem állhat (illetve amikor folyamatos alakban áll, akkor találkozásra utal pl.: I am seeing Heni this eve = találkozom Henivel ma este)  megoldás a D.

16. Sarah told everybody she was married, … ?
a) hasn’t she
b) wasn’t she
c) didn’t she
d) hadn’t she
Tipikus „ugye” kérdés nyelvvizsga tesztmondat. Angolban az ugye mindig a főmondatban szereplő segédigétől függ, ezt kell a mondat végén ellenkezőjébe fordítani, és utána jön a főmondat alanya. A mi főmondatunk egyszerű múlt időben áll, azaz a segédige ’did’ – tehát a megoldás C.

17. Perhaps Nóra can give us … we require.
a) the pieces of informations
b) the information
c) information
d) the informations
A megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek témakörnél megtanultuk, hogy az ‘information’ megszámlálhatatlan, tehát nem állhat többes számban, ezzel a A és D válaszok rögtön kiesnek. Mivel arról a bizonyos információról beszélünk, amit mi kértünk a Nóritól, így a helyes válasz a B. A pieces of szerkezet ugyan használható az információ megszámlálására, de a helyes forma itt “the pieces of information” lenne többes “S” nélkül!

18. Olivia … the policeman her name and address.
a) told to
b) said
c) said for
d) told
“Tell” vagy “say” ez itt a kérdés… Amit meg kell jegyezzünk de nagyon ám a két nem keverendő szerkezet: Tell sy sth és say sth to sy! – azaz a megoldás a D.

19. We …. that one of the crew … .
a) were said // has died
b) were told // had died
c) were telling // had been died
d) told // died
A mondat jelentése: “azt mondták, hogy a legénység egyik tagja elhunyt” – tehát ‘meg lett mondva’ – így ebben az esetben a say ige nem használható, csak a tell… ezzel az A választ ki is zárjuk. A ‘die’ egy tárgyatlan ide, ezért nem állhat szenvedő szerkezetben, (nem lehet meghalni valakit) azaz a C válasz is helytelen. A D válasz szintén rossz, hiszen hiányzik belőle, hogy kinek mondjuk – pl ‘we told HIM that’ alak lenne itt jó. A helyes megoldás tehát a B.

20. The lifeboat … out of the water by the rescue team.
a) was risen
b) rose
c) was raised
d) raised
A hasonlóság miatt könnyen összekeverhető, de nem összekeverendő ige, amit a nyelvvizsga tesztekbe a szegény viszgázó legnagyobb szomoruságára gyakran beleraknak.
A mondat jelentése: “a mentőcsapat kiemelte a mentőcsónakot a vízből.” – Szenvedő szerkezetű, múlt idejű mondat. Ezzel a B és a D válaszok rögtön kiesnek (mivel ők nem szenvednek)
Rise = emelkedik. Egy nem tárgyas ige, tehát nem lehet szenvedő alakba tenni, azaz A választ azonnal kizárjuk.
Raise = emel, kiemel, felnevel. Egy tárgyas ige, tehát szenvedő szerkezetű alakja is létezik. A megolás tehát C.

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!