Television shows of the 90s

A 90-es évek tévésorozatairól szóló cikkünket a 2012 júliusi számunk 40-42. oldalán találod meg. Sajnos a szószedet lemaradt, ezért itt találod meg a kiemelt szavakat.

 

sitcom

[ˈsɪtkɒm]

vígjáték sorozat

successful

[səkˈsesfəl]

sikeres

to be set

[tə bi set]

játszódik valahol

to revolve around

[tə rɪˈvɒlv əˈraʊnd]

valami körül forog

struggling

[ˈstrʌɡəlɪŋ]

küzd, erőlködik

dippy masseuse

[ˈdɪpi mæˈsɜːz]

ütődött/bolond masszőr

paleontologist

[ˌpælɪɒnˈtɒlədʒɪst]

őslénykutató

data analysis

[ˈdeɪtə əˈnæləsɪs]

adatfeldolgozás

to rely on

[tə rɪˈlaɪ ɒn]

bízik valakiben

to comfort

[tə ˈkʌmfət]

vígasztal

common theme

[ˈkɒmən θiːm]

gyakori téma

to relate to

[tə rɪˈleɪt tuː]

összefüggésbe hoz

network

[ˈnetwɜːk]

(tv) hálózat

series final

[ˈsɪəriːz ˈfaɪnəl]

utolsó záró epizód

decade

[ˈdekeɪd]

évtized

ingredient

[ɪnˈɡriːdɪənt]

hozzávaló

to be cancelled

[tə bi ˈkænsəld]

törölve lenni

regularly

[ˈreɡjʊləli]

rendszeresen

genre

[ˈʒɑːnrə]

műfaj

the reason why

[ðə ˈriːzən waɪ]

az oka annak, hogy

to succeed

[tə səkˈsiːd]

sikerrel jár

likeable

[ˈlaɪkəbəl]

szerethető

eye candy

[aɪ ˈkændi]

szemrevaló (ember)

geek

[ɡiːk]

stréber

connection

[kəˈnekʃən]

összefüggés, kapcsolat

sharp

[ʃɑːp]

okos, szellemes

to become involved in

[tə bɪˈkʌm ɪnˈvɒlvd ɪn]

belekeveredik valamibe

one-liner

[wʌn ˈlaɪnə]

egysoros vicc

constantly

[ˈkɒnstəntli]

állandóan

to spout

[tə spaʊt]

köpi a poénokat

script

[skrɪpt]

forgatókönyv

on-off relationship

[ɒn ɒf rɪˈleɪʃnʃɪp]

se veled se nélküled kapcsolat

underdog

[ˈʌndədɒɡ]

esélytelen alak

to have a crush on

[tə həv ə krʌʃ ɒn]

szerelmes valakibe

spin-off

[ˈspɪn ɒf]

melléktermék

to host a radio show

[tə həʊst ə ˈreɪdɪəʊ ʃəʊ]

rádiósműsort vezet

mental health

[ˈmentəl helθ]

mentális egészség

posh

[pɒʃ]

elegáns, menő, flancos

to lose touch

[tə luːz tʌtʃ]

elveszti a kapcsolatot

to reconnect

[tə ˌriːkəˈnekt]

újra felveszi a kapcsolatot

to grow closer together

[tə ɡrəʊ ˈkləʊsə təˈɡeðə]

újra közel kerülni egymáshoz

like chalk and cheese

[ˈlaɪk tʃɔːk ənd tʃiːz]

ég és fold

loveless marriage

[ˈlʌvləs ˈmærɪdʒ]

szerelem nélküliházasság

exploration

[ˌekspləˈreɪʃən]

felderítés, kutatás

sibling rivalry

[ˈsɪbəlɪŋ ˈraɪvəlri]

testvérharc

to take care of

[tə teɪk keər ɒv]

gondoskodni valakiről

heart-rending

[ˈhɑːt rendɪŋ]

szívet tépő

value

[ˈvæljuː]

érték

nemesis

[ˈneməsɪs]

ellenség, rivális

feckless

[ˈfeklɪs]

gondatlan

annoying

[əˈnɔɪɪŋ]

idegesítő

attractive

[əˈtræktɪv]

vonzó

promiscuous

[prəˈmɪskjʊəs]

könnyűvérű

charmless

[ˈtʃɑːmləs]

nem túl vonzó

upwardly

[ˈʌpwədli]

emelkedően

to avoid

[tu əˈvɔɪd]

elkerülni

desperate attempt

[ˈdespərət əˈtempt]

elkeseredett kísérlet

to poke fun at

[tə pəʊk fʌn æt]

kigúnyol valakit

blue collar

[bluː ˈkɒlə]

munkás

despite …

[dɪˈspaɪt]

… ellenére

big hit

[bɪɡ hɪt]

nagy siker

to broadcast

[tə ˈbrɔːdkɑːst]

közvetít

disadvantage

[ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ]

hátrány

to compare to

[tə kəmˈpeə tuː]

összehasonlít valamivel

to air

[tu eə]

sugároz

to involve something

[tu ɪnˈvɒlv ˈsʌmθɪŋ]

magával hoz valamit

paranormal phenomena

[ˌpærəˈnɔːməl fɪˈnɒmɪnə]

paranormális jelenségek

existence of aliens

[ɪɡˈzɪstəns əv ˈeɪliənz]

földönkívüliek létezése

to spy on

[tə spaɪ ɒn]

nyomoz valaki után

to progress

[tə prəˈɡres]

fejlődik, halad

plot

[plɒt]

cselekmény

to develop

[tə dɪˈveləp]

fejlődik, fejleszt

to trust

[tə trʌst]

megbízni

to deal with

[tə diːl wɪð]

foglalkoznivalamivel

strange creature

[streɪndʒ ˈkriːtʃə]

furcsa teremtmény

government betrayal

[ˈɡʌvənmənt bɪˈtreɪəl]

kormányszintű árulás

to endure

[tu ɪnˈdjʊə]

kitart

star-studded

[stɑː ˈstʌdɪd]

sztárokkal teli

to attend a school

[tu əˈtend ə skuːl]

iskolába jár

postal code

[ˈpəʊstəl kəʊd]

irányítószám

in addition to

[ɪn əˈdɪʃən tuː]

ráadásul

rape

[reɪp]

nemi erőszak

suicide

[ˈsjuːɪsaɪd]

öngyilkosság

lifeguard

[ˈlaɪfɡɑːd ]

vízi mentő

to patrol

[tə pəˈtrəʊl]

járőrözni

to go bust

[tə ɡəʊ bʌst]

csődbe megy

audience

[ˈɔːdiəns]

nézőközönség

novelist

[ˈnɒvəlɪst]

regényíró

novel

[ˈnɒvəl]

regény

experience

[ɪkˈspɪərɪəns]

élmény

emergency room

[ɪˈmɜːdʒənsi ruːm]

sürgősségi osztály

staff

[stɑːf]

személyzet

on duty

[ɒn ˈdjuːti]

szolgálatban van

premier time

[ˈpremɪə ˈtaɪm]

főműsoridő

including

[ɪnˈkluːdɪŋ]

beleértve

nomination

[ˌnɒmɪˈneɪʃən]

jelölés (pl. díjra)

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!