Gerund és infinitive alakok használata

alapfok

"Ing"-es vagy ne "inges"? Nagyon sok - még haladóbb szinten lévő - tanulónak is gondot okoz, hogy mikor kell gerund-ot és infinitive-et használni. 

Gerund és infinitive alakok használata 1.

Először is tisztázzuk, hogy mi micsoda, így talán könnyebb lesz megérteni a szabályokat, és megtalálni a logikáját annak, hogy mikor melyiket kell használni.

INFINITIVE

Az „infinitive” magyarul főnévi igenevet jelenet. Az angol nyelvben két formája létezik a csupasz, azaz „bare infinitive”, illetve a „to infinitive”, amely – ahogy a neve is mutatja – felveszi maga elé a „to” szócskát.

Nagyon fontos, hogy nem egyezik meg (teljes egészében) a magyar főnévi igenév használatával, így amikor el szeretnéd dönteni, hogy melyiket használod egy adott mondatban, akkor ne a magyar nyelvből indulj ki.

Az „infinitive” alakokat használjuk szótári alakként is. Mi a „to” szócskával ellátott formát szoktuk a szószedetekben használni, de sok (főleg egynyelvű) szótár a csupasz alakot tünteti fel.

GERUND

A „gerund”, mint szófaj nem létezik a magyar nyelvben, talán ezért is okoz legtöbbször nehézséget a megértése a magyar nyelvtanulók számára. A legtöbben „inges” igének szokták hívni, ami helytelen, hiszen a „gerund” önmagában lehet főnév, melléknév, határozói vagy melléknévi igenév, de ige soha. Hogy ez világosabb legyen, nézzünk egy példát.

1) You’re learning English at the moment.– Te most éppen angolul tanulsz.

Itt a „gerund” egy Present Continuous igeidőben képzett állítmány (are learning) része, ami ugye áll egy megfelelően képzett „be” létigéből és egy „gerund”-ból.

2) Learnig English is fun.– Az angoltanulás jó móka.

A „learning” szó ebben az esetben egy igéből képzett főnév, tehát gyakorlatilag főnév, magyarul „tanulás”.

3) She improved her English, learning 50 new words every day.– Naponta 50 új szót megtanulva fejlesztette angoltudását.

Ebben az esetben a „learning” határozói igenév (megtanulva), amely szófajhoz a magyarban a –va,-ve, -ván, -vén végződésű szavak tartoznak.

4) The boy, learning how to ride a bike, is my brother.  – A biciklizni tanuló kisfiú az öcsém. 

Ebben az esetben pedig folyamatos melléknévi igenév (tanuló) lesz a „gerund”.

A melléknévi igenév az ige egyik személytelen alakja (a főnévi és a határozói igenév mellett), amely a mondatban általában melléknévi szerepet tölt be. A melléknévi igenév az ige és a melléknév tulajdonságait ötvözi. A mai magyar nyelvben háromféle melléknévi igenevet szoktunk megkülönböztetni: a folyamatos (egyidejű), a befejezett (előidejű) és a beálló (utóidejű) melléknévi igenevet. A folyamatos melléknévi igenév képzője az -ó/ő, a befejezetté a múlt idő jelével többnyire megegyező alakú -(o)t(t), a beállóé az -andó/endő.

RÖVIDEN A HASZNÁLATÁRÓL

Mielőtt részletesen megnéznénk, hogy mikor melyik alakot kell használni, röviden, nagy vonalakban összefoglalom a legfontosabb tudnivalókat.

„Gerund”(azaz „inges”) alakot használunk:

–          bizonyos igék után: I enjoy cooking. – Szeretek főzni.

–          prepozíciók után: She drank a cup of coffee before leaving. – Ivott egy csésze kávét, mielőtt elment („elmenés előtt”). 

–          amennyiben az ige(név) a tárgya vagy az alanya a mondatnak: Swimming is a great sport. – Az úszás kitűnő sport.

„To+infinitive”alakot használunk:

–          bizonyos igék után: I decided to quit. – Úgy döntöttem, hogy kilépek.

–          számos melléknév után: It’s difficult to get upearly. – Nehéz korán felkelni.

–          célhatározói mondatokban: I came to England to studyEnglish. – Azért jöttem Angliába, hogy angolul tanuljak.

„bare infinitive”(azaz „csupasz”, „to” nélküli) alakot használunk:

–          módbeli segédigék után: I can pick youupat 6 o’clock. – Fel tudlak venni 6 órakor.

–          a „let”, „make” és általában a „help” igék után: The mother let her childrenplay alone in the playground. – Az anyuka hagyta egyedül játszani a gyerekeit a játszótéren. 

–          néhány érzékeléssel kapcsolatos ige (see, watch, hear, notice, feel, sense) után: I saw her

–          walk awaywith him. – Láttam, hogy elmegy vele.

–          A „why” szóval bevezetett mondatok után: Why not goout for a cup of coffee before work? – Miért nem megyünk el inni egy csésze kávét munka előtt?

FORMA

PÉLDA

SZABÁLY

MAGYARÁZAT

IGE+GERUND

1. I enjoy cooking.- Szeretek főzni.
2. He denied stealing the money. – Tagadta, hogy ellopta a pénzt.

A „gerund” formát használjuk, amikor egy olyan cselekvésről beszélünk, amely egyidejű vagy előidejű cselekvést fejez ki a főigéhez képest.

1. A főzéssel egy időben szeretem csinálni azt.

2. Tagadta, hogy ellopta volna a pénzt korábban.

IGE+INFINITIVE

1. I decided to visit my uncle. – Úgy döntöttem, hogy meglátogatom a nagybácsim.

2. I want to go to the cinema. – El akarok menni moziba.

Az „infinitive” formát használjuk, amikor a főigéhez képes utóidejű cselekvést szeretnénk kifejezni.

1. Úgy döntöttem, hogy a jövőben meg fogom látogatni. (a döntést követően)

2. El akarok menni majd moziba (a döntésemet követően).

Fontos, hogy ezek a szabályok útmutatók, nem minden esetben valósulnak meg, fontos, hogy figyeljünk a kivételekre is. Most pedig térjünk át a részletes használatokra. 

GERUND

IGÉK HASZNÁLATA „GERUND”-DAL

1)     A következő tetszésnyilvánítást kifejező igék után általában „gerund” formát használunk: like, love, enjoy, dislike, hate

2)     A következő igék után is „gerund” alakot használunk: admit, advise, allow, anticipate, avoid, appreciate, complete, consider, delay, deny, fancy, finish, go, imagine, involve, keep, mention, mind, miss, permit, postpone, practice, reject, resist, risk, suggest, waste

PREPOZÍCIÓS KIFEJEZÉSEK HASZNÁLTA „GERUND”-DAL

A következő prepozíciók után általában „gerund” formát használunk: aim at, keen on, interested in, instead of, good at, before …, after …

A KÖVETKEZŐ KIFEJEZÉSEK UTÁN IS „GERUND” FORMÁT HASZNÁLUNK:

It’s no use, It’s no good, There’s no point in, I can’t help, I don’t mind, I can’t stand, I can’t bear

INFINITIVE

IGÉK HASZNÁLATA „INFINITIVE”-VEL

Jövőbeli cselekvésekre irányuló igékkel általában „infinitive” alakot használunk: afford, agree, aim, arrange, attempt,choose, consent, decide, deserve, demand, endeavor, expect, fail, happen, help, hope, intend, learn, manage, need, offer, plan, pretend, proceed, promise, refuse, seem, swear, threaten, volunteer, want, would hate, would like, would love

MELLÉKNEVEK HASZNÁLATA „INFINITIVE”-VEL

A következő melléknevek után is általában „infinitive” alakot használunk: be determined, be disappointed, be glad, be happy, be pleased

TOO/ENOUGH HASZNÁLTA „INFINITIVE”-VEL

A „too” (túlságosan) és az „enough” (eléggé) kifejezések után is „infinitive” alakot használunk.

IGÉK, AMELYEKKEL MINDKÉT ALAK HASZNÁLHATÓ KÜLÖNBÖZŐ JELENTÉSSEL

A következő igéknél azonban nem mindegy, hogy melyik alakot használod. Nézzük is meg a különbséget (nagyon fontos, hogy itt mindkét igei alak – a főige és a „gerund” vagy „infinitive” is ugyanarra a személyre vonatkozik):

REMEMBER:

remember + GERUND:emlékszik, hogy csinált korábban valamit
I remember walking with him on the seaside.Emlékszem, hogy a tengerparton sétáltam vele.

remember + INFINITIVE:nem felejti el, hogy valamit csináljon majd
Remember to close all the windows before going out!Ne felejtsd el becsukni az összes ablakot mielőtt elmész!

FORGET:
forget + GERUND:elfelejti, hogy csinált korábban valamit
I almost forgot speaking Italian.Már majdnem elfelejtettem olaszul beszélni.

forget + INFINITIVE:elfelejti, hogy csinálnia kell valamit
Don’t forget to close all the windows before going out!Ne felejtsd el becsukni az összes ablakot mielőtt elmész!

REGRET:
regret + GERUND:sajnálja, hogy korábban csinált valamit
I regret telling you all those lies.Sajnálom, hogy azt a sok hazugságot mondtam neked.

regret + INFINITIVE:sajnálja, hogy csinálnia kell valamit
I regret to tell you that you failed the exam.Sajnálom, hogy ezt kell hogy mondjam neked, de megbuktál a vizsgán.

STOP:
stop + GERUND:abbahagy valamit
I stopped crying.Abbahagytam a sírást.

stop + INFINITIVE:megáll, hogy csináljon valamit
Paul stopped to light a cigarette.Paul megállt, hogy rágyújtson egy cigire.

TRY:
try + GERUND:kipróbál vlamit
I tried parachuting.Kipróbáltam az ejtőernyőzést.

try + INFINITIVE:megpróbál csinálni valamit
We tried to open the door with a key.Megpróbáltuk kinyitni az ajtót egy kulccsal.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!