PAST SIMPLE TENSE - EGYSZERŰ MÚLT IDŐ


KIJELENTÉS
I WORKED
YOU WORKED
HE / SHE / IT WORKED
WE WORKED
YOU WORKED
THEY WORKED

TAGADÁS
I DID NOT vagy DIDN'T WORK
YOU DID NOT vagy DIDN'T WORK
HE / SHE / IT DID NOT vagy DIDN'T WORK
WE DID NOT vagy DIDN'T WORK
YOU DID NOT vagy DIDN'T WORK
THEY DID NOT vagy DIDN'T WORK

KÉRDÉS
DID I WORK?
DID YOU WORK?
DID HE / SHE / IT WORK?
DID WE WORK?
DID YOU WORK?
DID THEY WORK?

TAGADó KÉRDÉS
DIDN'T I WORK?
DIDN'T YOU WORK?
DIDN'T HE / SHE / IT WORK?
DIDN'T WE WORK?
DIDN'T YOU WORK?
DIDN'T THEY WORK?

Ez nagyon könnyűnek tűnik, de hogy mégse legyen ilyen egyszerű a dolog, a leggyakoribb igék múlt idejű alakja rendhagyó. A rendhagyó igékről van a fejezet végén egy táblázat, amit tanulj meg, mégpedig úgy, hogy mind a három formát egyszerre jegyezd meg (pl. break-broke-broken).

Annyit mondok még a táblázatról elöljáróban, hogy az első alak a főnévi igenév (pl.dolgozni), a második alak a Past Simple (ez kell most nekünk), a harmadik pedig az úgynevezett Past Participle, ami sok mindenhez kell majd nekünk, többek között hat másik igeidő képzéséhez is! A lényeg tehát röviden az, hogy a táblázatból nekünk most a második alakot kell használnunk (ami a Past Simple), de mind a három alakot most tanuld meg, mert később sokkal nehezebb lenne az első kettőhöz hozzátanulni a harmadikat!

A képzési táblázatban is láthatod, hogy a múlt idejű alakokat (függetlenül attól, hogy az szabályos '-ed' végződésű, vagy rendhagyó) csak kijelentő módban kell alkalmazni. Kérdésben és tagadásban a DID segédige már kifejezi a múltat, ezért utána az igének az első alakját kell használni (pl.: I didn't work'/'I didn't go' , stb.).

Mielőtt rátérnénk konkrétan a Past Simple használataira, vessünk azért egy pillantást néhány olyan esetre, amikor a helyesírás és a kiejtés problémát okozhat:

a legtöbb szabályos ige '-ed' végződést kap work - worked
help - helped
visit - visited
'-e'-re végződő igék csak sima '-d' végződést kapnak hope - hoped
decide - decided
hangsúlyos magánhangzóra + egy mássalhangzóra végződő igék (kivéve w és y) esetében a mássalhangzó megduplázódik az '-ed' végződés előtt shop - shopped
drop - dropped
plan - planned
mássalhangzóra + 'y'-ra végződő igéknél az 'y' 'i'-re változik és az ige '-ed' végződést kap cry - cried
study - studied

Nézzük is meg akkor, hogy mikor kell a Past Simple-t használni!

1.


Akkor használjuk, amikor a múltban valami megtörtént, azaz be is fejeződöttlezárult, és ehhez a jelennek semmi köze. Tudom azt is, hogy az, amiről szó van, a múltban mikor történt. Ezt vagy egy időhatározó szó fejezi ki, vagy a szövegkörnyezetben van benne valahol.

Az nem lényeges, hogy az a múltbeli esemény, amiről szó van, rövid vagy hosszú ideig tartott, vagy akár többször meg is ismétlődött egymás után. Egy a lényeg: a múltban volt, tudjuk mikor, és az események (ha több volt) mindig egymás után következtek (például, amikor egy történetet mesélünk el)!

I broke the window last week. Múlt héten betörtem az ablakot.

Ez egy rövid esemény, benne van, hogy mikor történt.

Peter spent all his childhood abroad. Péter egész gyermekkorát külföldön töltötte.

Ez egy hosszú időszakra vonatkozik, és nincs benne, hogy mikor, de mivel Péter már nem gyerek, ez egy lezárt múltbeli időszak. Ebben az esetben is, mint az előző két igeidőnél, vannak jellemző időhatározó szavak, amik ha benne vannak a mondatban, akkor Simple Past-ot kell használni:

yesterday
last week
last month
last year
tegnap
múlt héten
múlt hónapban
múlt évben

Minden, ami 'last ...' az Past Simple lesz.

5 days ago 5 nappal ezelőtt/5 napja

Minden, ami '... ago', az is Past Simple lesz.

In 1975 1975-ben

Az évszámokkal, pontos dátumokkal is Past Simple-t kell használni.

A mondatban megint csak nem kell kötelezően időhatározó szónak lennie. A lényeg az, hogy aki beszél, és aki hallgatja (vagy aki olvassa a szöveget és aki írta) mindannyian tudják, hogy amiről szó van, az a múltban mikor történt.

Például:

Shakespeare wrote this play. Shakespeare írta ezt a darabot.

Sima múlt, mert tudjuk kb, hogy ez mikor volt, ráadásul Shakespeare már nem él, nem fog többet élni, tehát mindenképpen lezárul múlt időről van szó

The Chinese invented printing. A kínaiak találták fel a nyomtatást.

Ennek sincs semmi kapcsolata a jelennel, tudjuk hogy nagyon rég volt, és ez sem fog már többet még egyszer bekövetkezni.

Nagyon fontos az is, hogy ha rákérdezünk, hogy valami mikor történt, akkor is Past Simple-t kell használnunk, hiszen ebben az esetben egy konkrét múltbeli időpontról beszélünk/kérdezősködünk:

When did you see this film? Mikor láttad ezt a filmet?

2.


Little Red Riding Hood decided to visit her grandma. She got up early in the morning, she had breakfast, got dressed and called a taxi...

Piroska elhatározta, hogy meglátogatja a nagymamát. Kora reggel felkelt, megreggelizett, felöltözött és hívott egy taxit...

Történetek elmesélésénél (mint az előző példában is), amikor az egymást követő eseményeket meséljük el (kvázi felsoroljuk, hogy mi minden történt egymás után) Past Simple-t kell használni minden egyes lezárult cselekvésre.

INFINITIVE PAST SIMPLE PAST PARTICIPLE JELENTÉS
be was/were been lenni
beat beat beaten 1.legyőz
2.erősen megüt
(általában többször egymás után)
3.ver (szív)
4.üt (óra)
5.felver (pl. tojást)
become became become válik valamivé
begin began begun 1.elkezd
2.elkezdődik
bend bent bent 1.meghajlít
2.meghajlik
bet bet bet fogad
bite bit bitten 1.megharap
2.megcsíp (rovar)
blow blew blown fúj, megfúj, felfúj
break broke broken 1.eltör, tör, kitör
2.elromlik (gép)
3.rövid időre abbahagy
4.megszeg törvényt
bring brought brought magával hoz valamit
broadcast broadcast broadcast közvetít, sugároz (TV, rádió műsort)
build built built épít
burst burst burst 1.kitör valami
2.valaki/valami kitört valamiben
(pl. sírásban,nevetésben)
buy bought bought megvesz, megvásárol
catch caught caught 1.elkap (valamit, ami mozog,
2.betegséget, stb)
3.rajtakap valakitelér egy járművet
choose chose chosen választ, kiválaszt
come came come 1.jön
2.érkezik valahova
cost cost cost valami kerül valamibe
creep crept crept settenkedik, oson
cut cut cut vág, elvág, levág
deal dealt dealt 1.kártyát oszt
2.üzletel, foglalkozik valamivel
3.illegális drogokat ad/vesz
dig dug dug ás
do did done csinál valamit
draw drew drawn rajzol valamit valamilyen irányba húz, elhúz, behúz
drink drank drunk iszik
drive drove driven 1.vezet (járművet)
2.elvisz valakit kocsival valahova
eat ate eaten eszik
fall fell fallen 1.esik, leesik
2.leejt
feed fed fed etet, megetet
feel felt felt 1.érzi magát valahogy
2.érezni valamit
fight fought fought harcol, kűzd
find found found talál, megtalál
flee fled fled menekül/elmenekül valami elől
fly flew flown 1.repül
2.repülőt vezet
forbid forbade forbidden megtilt, nem enged
forget forgot forgotten elfelejt
forgive forgave forgiven megbocsájt
freeze froze frozen megfagy ,megfagyaszt, lefagyaszt
get got got 1.kap valamit
2.megszerez valamit
3.válik valamivé
give gave given ad
go went gone megy, elmegy
grow grew grown 1.nő
2.növeszt
3.termeszt (növényt)
hang hung hung akaszt, felakaszt
have had had birtokol valamit
hear heard heard hall, meghall
hide hid hidden 1.elrejt, eldug
2.elrejtőzik, elbújik
hit hit hit 1.megüt, megütődik, nekiütődik
2.belecsapódik, nekicsapódik valami valaminek
hold held held 1.tart valamit (kézben)
2.megtart valamit valahol
3.megtartja a súlyát
4.tart egy eseményt valahol
hurt hurt hurt 1.fizikai, lelki sérülést okozni valakinek2.fájdalmat érezni egy testrészben
keep kept kept 1.tart valamit valahol
2.tovább csinál, folytat valamit
3.megtart valamit
kneel knelt knelt térdel
know knew known tud, ismer valakit vagy valamit
lay laid laid 1.lefektet valamit valahova
2.előkészít valami valamire
3.toját tojik (tyúk)
lead led led 1.vezet, elvezet valaki valahova
2.állatot (pl.. pórázon) vezet
leave left left 1.elmegy, elutazik, elindul valahova
2.otthagy, hagy valamit (valahol)
lend lent lent kölcsön ad
let let let hagy valakit csinálni valamit
lie lay lain lefekszik
light lit lit meggyújt, felgyújt
lose lost lost 1.elveszít valamit (versenyt is)
2.elhagy valamit
make made made csinál, készít valamit
mean meant meant 1.valami jelent valamit
2.gondol, vél valamit
meet met met találkozik
pay paid paid fizet, kifizet
put put put tesz valamit valahova
read read read Olvas
ride rode ridden 1.lovagol
2.motort, biciklit vezet
ring rang rung 1.csörög
2.csenget
3.felhív valakit telefonon
rise rose risen 1.emelkedik, felemelkedik
2.felkel (Nap)
run ran run fut
say said said mond, elmond
see saw seen lát, meglát
seek sought sought keres, kutat
sell sold sold elad, árul
send sent sent küld, elküld
set set set beállít valamit
sew sewed sewn/sewed varr
shake shook shaken ráz, megráz, megrázkódik
shine shone shone ragyog, fénylik, süt (Nap)
show showed shown/showed mutat, megmutat, bemutat
shrink shrank shrunk összemegy, összezsugorodik
shut shut shut becsuk, bezár, becsap (ajtót)
sing sang sung énekel
sink sank sunk süllyed, elsüllyed
sit sat sat ül, leül
sleep slept slept alszik
slide slid slid csúszik, csúsztat
speak spoke spoken beszél
spend spent spent költ pénzttölt időt
spit spat spat köp
split split split oszt, megoszt, feloszt, részekre bont
spread spread spread terjed, terjeszt
spring sprang sprung ugrik, rugózik
stand stood stood áll, megáll
steal stole stolen lop, ellop
stick stuck stuck 1.beszúr valamit valahova
2.ragaszt, felragaszt, odaragaszt
3.ragad, beragad, ottragad valahol
sting stung stung megszúr, megbök
stink stank stunk bűzlik
strike struck struck 1.megtámad, letámad
2.sztrájkol
3.elüt
4.óra üt valamennyit
swear swore sworn 1.káromkodik
2.esküszik (valaki valamire)
sweep swept swept söpör, összesöpör
swim swam swum úszik
swing swung swung 1.hibálódzik
2.lóbál
3.hintázik
take took taken visz, elvisz
teach taught taught tanít
tear tore torn szakít, szétszakít, széttép
tell told told mesél, elmond
think thought thought gondol, gondolkozik
throw threw thrown dob, hajít
understand understood understood ért, megért
wake woke woken kel, felkel
wear wore worn 1.visel, hord
2.elhasznál, elhasználódik
weep wept wept zokog, sír
win won won nyer. megnyer
write wrote written ír

©2005 5 Perc Angol