Amazing Animals – The badger that turned into a raccoon

középfok
Hogyan lett a borzból mosómedve? A cikkből kiderül:) A történetet meg is hallgathatod, illetve angolul (szószedettel) és magyarul is elolvashatod!

The Badger That Turned Into A Raccoon

A strangenight-time visitor to a garden in Somerset has been apprehended after being caught on infra-red camera.The mystery interloper was thought to be a badger but has now been identified as a North American raccoon. The animal became a regular visitor to a back garden in Taunton after the homeowner began leaving out tasty treats.

Nature lover Kenneth Beazley thought the hungry creature was a native badger. However, confused by its unusual striped tail he reported the sightings to the local Badger Trust group. They in turn spoke to staff at the Secret World Animal Rescue centre who decided to investigate.

Setting up a camerain the garden they were surprised to discover that the nightly forager was not a badger but a raccoon. They managed to lure the animal into a cage using some titbits and the interloper – who has been called Bandit – is now being cared for by staff. Bandit is believed to be an escaped pet because he is tame and easy to handle. He was lucky to have been discovered because if he has been hand reared he would have found it difficult to find food in the wild.

Secret World staff is now hoping that Bandit’s owner will come forward but if they do not a more permanent home will be found for him.

night-time [ˈnaɪt aɪm] – éjjeli, éjszakai
visitor [ˈvɪzɪtə] – látogató
to be apprehended [tə bi ˌæprɪˈhendɪd] – letartóztatva, elfogva lenni
to be caught on camera [tə bi ˈkɔːt ɒn ˈkæmərə] – észrevéve lenni kamerán
infra-red [ˌɪnfrə ˈred] – infravörös
mystery [ˈmɪstəri] – rejtély(es)
interloper [ˈɪntələʊpə] – betolakodó
badger [ˈbædʒə] – borz
to be identified as [tə bi aɪˈdentɪfaɪd æz] – valamiként azonosítva lenni
raccoon [rəˈkuːn] – mosómedve
regular visitor [ˈreɡjʊlə ˈvɪzɪtə] – rendszeres látogató
homeowner [ˈhəʊməʊnə] – ház/lakás tulajdonos
tasty treat [ˈteɪsti triːt] – ízletes (jutalom)falat
creature [ˈkriːtʃə] – teremtmény
native [ˈneɪtɪv] – bennszülött, őshonos
however [haʊˈevə] – ennek ellenére, bár
to be confused by [tə bi kənˈfjuːzd baɪ] – valami által összezavarodva lenni
unusual [ʌnˈjuːʒʊəl] – szokatlan
striped tail [straɪpt teɪl] – csíkos farok
to report a sighting [tə rɪˈpɔːt ə ˈsaɪtɪŋ] – bejelenti valaminek az észlelését
local [ˈləʊkəl] – helyi
in turn [ɪn tɜːn] – viszont, pedig
staff [stɑːf] – személyzet
to decide  [tə dɪˈsaɪd] – elhatároz, dönt
to investigate [tu ɪnˈvestɪɡeɪt] – nyomoz
to set up a camera [tə set ʌp ə ˈkæmərə] – felállít egy kamerát
to discover [tə dɪˈskʌvə] – felfedez
nightly  [ˈnaɪtli] – éjszakai
forager [ˈfɒrɪdʒ ɑː] – takarmánygyűjtő, fosztogató
to lure [tə lʊə] – csalogat
cage [keɪdʒ] – ketrec
titbits [ˈtɪtbɪts] – étel darabkák, falatok
escaped pet [ɪˈskeɪpt pet] – megszökött házi kedvenc
tame [teɪm] – szelíd
to be easy to handle [tə bi ˈiːzi tə ˈhændəl] – könnyen kezelhetőnek lenni
to be discovered [tə bi dɪˈskʌvəd] – felfedezve lenni
to be reared [tə bi rɪəd] – szoktatva/nevelve lenni valamihez
to come forward [tə kʌm ˈfɔːwəd] – előkerül, jelentkezik
permanent [ˈpɜːmənənt] – állandó

A mosómedvévé vált borz története

Egy somerset-beli kertben elhelyezett infravörös kamera fura éjjeli látogatót figyelt ki. A titokzatos betolakodót kezdetben egy borznak vélték, de mára kiderült, hogy a kis állat nem más, mint egy észak-amerikai mosómedve. Az állat rendszeres látogatója lett egy Taunton-i hátsó kertnek, miután a ház tulajdonosa finom falatokat hagyott kint a négylábú vendégnek a kertben.

A természetkedvelő Kenneth Beazly úgy gondolta, hogy a kis jövevény egy, a környéken is honos, borz lehet, ennek ellenére  – mivel az állat szokatlan csíkos farka kételyeket ébresztett benne – bejelentette az állat észlelését a helyi Borzvédelmi Csoportnak, akik viszont az esetet jelentették a Titkos Világ Állatvédelmi központ felé. A központ személyzete ez után úgy döntött, hogy kivizsgálják az esetet.

Miután felállítottak egy kamerát a kertben, meglepődve fedezték fel, hogy az éjszakai zsákmányvadász nem borz, hanem egy mosómedve. Egy kis csemege segítségével az állatot sikerült a ketrecbe csalogatniuk, és a hívatlan betolakodóról – akit egyébként Banditának neveztek el – most a központ személyzete gondoskodik. Úgy vélik, hogy Bandita egy szökött házi kedvenc lehet, mivel szelíd, és könnyen kezelhető. Az állatnak szerencséje volt, hogy felfedezték, mert ha továbbra is kézhez szoktatva nevelkedett volna, nagyon nehezen illeszkedett volna vissza a természetbe, és nehezen talált volna élelmet magának.

A Titkos Világ személyzete most azt reméli, hogy Bandita eredeti gazdája hamarosan előkerül,de ha nem, akkor ők találnak majd számára állandó otthont.

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!