Viszontlátásra Nagykövet Úr! Nagyon fog hiányozni!

minden

Iain Lindsay, a mindenki által kedvelt brit nagykövet jövő héten távozik Magyarországról. Olvasd el a vele készült kétnyelvű interjúnkat!

Iain Lindsay: The ambassador who loves languages

Dezsényi István és Salánki Ágnes interjúja

Iain Lindsay has been the British ambassador in Hungary since 2016. Before coming to Hungary he worked as a diplomat in Japan, Hong Kong, Australia, Romania and Bahrein. He speaks fluent Hungarian and has become highly popular on social media for reciting poems of iconic Hungarian poets in Hungarian. He loves Hungary and is easy to relate to. His Hungarian is beautiful and he’s not afraid to use it whenever he has the chance to. Due to lockdown regulations we’ve talked to him on the phone.

Iain Lindsay 2016 óta brit nagykövet Magyarországon. Magyarország előtt Japánban, Hongkongban, Ausztráliában, Romániában és Bahreinben dolgozott diplomataként. Folyékonyan beszél magyarul és nagyon népszerűvé vált a közösségi oldalakon azzal, hogy jeles magyar költők verseit szavalta magyarul. Szereti Magyarországot és igen közvetlen személyiség. Nagyon szépen beszél magyarul és nem fél használni a nyelvet, amikor csak lehetősége van rá. A karanténszabályok miatt telefonon beszélgettünk vele.

————————————————————————————————————————————–

This is Iain Lindsay speaking. It’s lovely to speak to you. I’ve been a great admirer of 5 Perc Angol, and I’m delighted to get the chance to talk to you. What I find interesting about when you teach English to a Hungarian that it’s actually regressed technology for me. When I look for the right phrases in Hungarian I find that Hungarian websites aimed at teaching people English explain a phrase to me better.

Iain Lindsay vagyok. Örülök, hogy beszélhetünk. Nagy rajongója vagyok az 5 Perc Angolnak és nagyon örülök, hogy van lehetőségünk beszélgetni. Érdekesnek találom, hogy amikor angolt tanítanak a magyaroknak, az számomra megfordított technológiaként működik. Amikor keresem a helyes kifejezéseket magyarul, azt tapasztalom, hogy azok a magyar weboldalak, amelyek angolt tanítanak, jobban elmagyaráznak nekem egy kifejezést.

We know that you have had success in learning languages. How many languages do you actually speak?

Tudjuk, hogy sikeresen tanul nyelveket. Hány nyelvet beszél?

I’ve learned to speak French, Japanese, Romanian, and Hungarian, but I’m not one of those language speakers who have the ability to move effortlessly between one language and another. When I was learning Hungarian, there were a couple of embarrassing moments when I tried to speak Japanese or Romanian in Debrecen, at the university. If I was to be present in Bucharest, probably within a few days I would be able to speak Romanian properly again. If I was to meet the Japanese diplomats this afternoon in my house, I would probably find the first one minute okay but after that it would be challenging. I can understand a good bit of Italian, a little bit of Spanish, mostly written rather than spoken, a little bit of German, but in terms of languages I have learned I’ve got four. Unless you’re practising a language, it’s very easy for it to become rusty. You can get the language back, but it takes either immersion in the country of the language or some study before you get it back.

Franciául, japánul, románul és magyarul tanultam meg beszélni, de nem tartozom azokhoz a beszélőkhöz, akik erőlködés nélkül tudnak váltani egyik nyelvről a másikra. Amikor magyarul tanultam, átéltem néhány kínos pillanatot, amikor megpróbáltam japánul vagy románul beszélni Debrecenben az egyetemen. Ha Bukarestben lennék, valószínűleg néhány napon belül újra rendesen tudnék beszélni románul. Ha japán diplomatákkal találkoznék ma délután a házamban, valószínűleg az első perc még rendben volna, de utána már kihívás lenne beszélni. Elég jól megértem az olaszt, egy kicsit a spanyolt is, inkább az írott és nem a beszélt nyelvet, egy kicsit a németet is, de igazából négy nyelvet tanultam meg. Ha az ember nem gyakorol egy nyelvet, akkor nagyon könnyen elkezdi felejteni. Vissza lehet hozni, ha az ember az adott nyelvi környezetben van egy ideig, vagy ha elkezdi tanulni megint.

You obviously have a love for learning languages. How did it begin?

Láthatóan szeret nyelveket tanulni. Hogyan kezdődött a nyelvek iránti szeretete?

In primary school I studied French. I studied Spanish for one year. I studied Latin for one term. I enjoy languages. I’m quite good at mimicking people, mimicking sounds. When I was a teenager I started listening to foreign language pop music in the 1970s, and it just opened up a whole new world of different sounds and tunes. I didn’t study languages at university. When I joined the Foreign Office I had to sit a language aptitude test. I didn’t think that I had a special gift for languages, but I scored very high in the test. I was offered a choice of one of five of the hardest languages: Chinese, Russian, Japanese, Arabic, or Korean. I chose to study Japanese.

Az általános iskolában franciául tanultam. Spanyolul egy évig tanultam, latinul egy félévig. Élvezem a nyelveket. Jól tudom utánozni az embereket, a hangokat. Tizenéves koromban elkezdtem hallgatni idegen nyelvű popzenét a hetvenes években és ez megnyitotta számomra egy egészen új világát a különböző hangoknak és dallamoknak. Az egyetemen nem tanultam nyelveket. Amikor a Külügyminisztériumba kerültem, egy nyelvi alkalmassági vizsgát kellett tennem. Nem gondoltam, hogy különösebben jó lenne a nyelvérzékem, de nagyon magas pontszámom lett a vizsgán. Választanom kellett egyet az öt legnehezebb nyelv, a kínai, az orosz, a japán, az arab és a koreai közül. A japánt választottam.

What do you like about the Hungarian language and what do you find difficult about it?

Mi az, amit szeret a magyar nyelvben és mi az, amit nehéznek talál benne?

It’s quite a logical language. Although some of my Hungarian friends say it’s not, I would say if you compare it to English, Hungarian is incredibly logical. It’s a rich language, but it’s a difficult language. The difficulty is in part because of the richness of the cases, the complexity of it, but the complexity is actually something that I like about it. It’s like a very complicated game of chess. Or a very difficult game. I like the sounds of the language. When I was learning them it was difficult. Objectively speaking, Hungarian is one of the most difficult languages in Europe. In the British Foreign Office we would rank Hungarian with Estonian and Finnish and Russian as the four most difficult European languages.

But it’s not the most difficult language in the world at all. Some Hungarians love to say that it’s the most difficult. Objectively, it isn’t. Languages like Chinese, Japanese, and Korean are more complex. What is difficult to get used to is the concept of word order. Szórend. That’s not a concept we really have in English. We just put the words out in any order. Pronunciation is challenging. Some of the vowel sounds are peculiar or particular to Hungarian. There are certain combinations of letters that are a bit challenging (like ’nyt’ or ’ny’).

And thereare two other aspects.  One is the emphasis on the first syllable of a word. Another one where I still make mistakes is that in Hungarian you consciously pronounce both syllables, both letters in a double consonant context. In English we do not pronounce two consonants separately and it takes time to get used to it. When I give a speech I often I go through it and mark every single double consonant in red. So I don’t forget to make the double time.

A magyar elég logikus nyelv. Bár néhány magyar barátom szerint nem az, azt mondanám, hogy az angollal összehasonlítva a magyar hihetetlenül logikus. Gazdag nyelv, de nehéz nyelv. A nehézség oka részben a különböző esetek gazdagsága és komplexitása, de a komplexitást igazából szeretem benne. Olyan, mint egy komplikált sakkjátszma. Vagy egy nagyon nehéz játék. Szeretem a hangjait. Amikor tanultam, akkor nehéz volt megtanulni a hangokat. Objektívan nézve, a magyar az egyik legnehezebb európai nyelv. A Brit Külügyminisztériumban a magyart az észt, a finn és az orosz mellett a négy legnehezebb nyelv közé soroljuk.

De nem a legnehezebb nyelv a világon. Vannak magyarok, akik szeretik azt mondani, hogy a legnehezebb. Objektívan nem az. Az olyan nyelvek, mint a kínai, a japán és a koreai komplexebbek. Nehéz viszont hozzászokni a szórend fogalmához. Az angolban igazából hiányzik ez a fogalom. A szavakat csak úgy egymás mellé tesszük. A kiejtés kihívást jelent. Van néhány sajátos, egyedi magánhangzó a magyarban. Vannak olyan betűkombinációk, amik szintén nehezek egy kicsit (pl az „nyt” és az „ny”).

Van még két másik jellemző is. Az egyik, hogy a hangsúly mindig a szó első szótagján van. A másik, amiben még mindig hibát ejtek, hogy a magyarban tudatosan kiejtjük mindkét szótagot, mindkét betűt egy kettős mássalhangzó kontextusában. Az angolban nem ejtünk ki két mássalhangzót külön, és eltart egy ideig ezt megszokni. Amikor beszédet tartok, gyakran előre átnézem és megjelölök minden egyes kettős mássalhangzót pirossal. Így nem felejtem el, hogy hosszabban kell ejteni.

Do you have favourite expressions in Hungarian and in English?

Vannak kedvenc kifejezései a magyarban és az angolban?

I have two favourite expressions. One of them is “fogalmam sincs” – “I have no clue”. Although for an ambassador to say this is a bit counterintuitive or ironic. That’s not what I should be saying if I ever give an interview in Hungarian but I love the music of that. The other expression I like is “attól függ”. Because it sounds right Scottish to me. …..

One of my favourite English words is “chuffed”. It means pleasantly surprised. It’s a word we often use when someone gives you praise and you weren’t expecting it.  It’s a lovely word. One of my favourite words in English, but there are lots of them, of course.

Két kedvenc kifejezésem van. Az egyik a „fogalmam sincs”. Bár egy nagykövetnek kicsit furcsa és nem igazán szerencsés ilyet mondani. Ezt nem illene mondanom, ha valaha is interjút adok magyarul, de szeretem a zenéjét. A másik kifejezés, amit szeretek, az „attól függ”. Mert ez teljesen úgy hangzik nekem, mintha skót lenne ….

Az egyik kedvenc angol szavam a „chuffed”. Azt jelenti, hogy kellemesen meglepődni. Gyakran használjuk amikor valaki megdicsér, pedig nem is számítunk rá. Nagyon kedves szó. Az egyik kedvenc angol szavam, de van persze van sok másik is.

Language learners often worry about their mistakes or weaknesses. What shouldn’t they worry about and what should they really focus on?

A nyelvtanulók gyakran aggódnak a hibáik és a gyengeségeik miatt. Mi az, ami miatt nem kellene aggódniuk és mire kellene igazából figyelniük?

I hear people speak English in different ways because English is a global language. There’s British English, Scottish English, American, Canadian, Australian, Indian English. We’ve got “Globish”, global English.  I don’t get fussy about people speaking English, what we might say, perfectly or properly because I recognize English actually is a difficult language particularly the pronunciation. I think what people should focus on is speaking, trying to get a message over and the most important thing is to get language learners to speak the language. Of course, it’s one of those challenging things when people are still learning. You shouldn’t worry about mistakes just focus on speaking and getting the main message over.

Hallok embereket különböző módon angolul beszélni, mert az angol világnyelv. Van brit angol, skót angol, amerikai, kanadai, indiai angol. Van „globális angol”, „világangol” is. Nem tulajdonítok különös fontosságot annak, hogy az emberek, ahogy mondani szokták, perfekt vagy rendes angolt beszéljenek, mert látom, hogy az angol nehéz nyelv, különösen a kiejtés. Szerintem az embereknek a beszédre kellene összpontosítaniuk, arra, hogy az üzenetet közvetítsék, és a legfontosabb dolog, hogy a nyelvtanulók beszéljenek. Persze ez az egyik nehézség, amikor az emberek tanulják a nyelvet. Nem kell aggódni a hibák miatt, csak arra figyelni, hogy beszélj és átadd a mondanivalódat.

You are going to leave Hungary in September. What’s next? What are your plans?

Szeptemberben távozik Magyarországról. Mi jön ezután? Mik a tervei?

I will go back to London, first of all, for about three to four months. And then I’m going to retire from the Foreign Service. But I will not retire from working. I may go overseas again but in a private capacity.

Először is visszamegyek Londonba körülbelül három-négy hónapra. Azután pedig nyugdíjba megyek a külszolgálattól. De a munkát nem hagyom abba. Lehet, hogy megint külföldre megyek majd, de már magánemberként.

Are you planning to learn more languages?

Tervezi, hogy megtanul újabb nyelveket?

Yes. The next language I want to learn for fun. I’ve never learned a language for fun. I want to learn Italian next. I love Italy. I love the music of the Italian language.

Igen. A következő nyelvet kedvtelésből szeretném tanulni. Még sohasem tanultam csak úgy szórakozásból nyelvet. Olaszul szeretnék megtanulni következőre. Szeretem Olaszországot. Szeretem az olasz nyelv zenéjét.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!