Hollywood Nyelviskola

Cím: 8800 Nagykanizsa, Magyar u. 2. Telefon: 30/ 216-2801 Honlap: www.hollywoodnyelviskola.hu