Triskel Nyelviskola

Cím: 1062 Budapest, 1062 Budapest, VI. Kerület, Aradi utca 58. Telefon: 06 20 321 1272 Honlap: www.triskel.hu