Angol nyelvtani kifejezések

alapfok

Verbs? Nouns? Talán ismerősek ezek a szavak – de lehet, hogy nem jut eszedbe, mit is jelentenek. Tanuljuk meg a nyelvtani kifejezések nevét angolul! 

Auxiliary verbs and Indirect Speech? Ezek talán még több fejtörést okoznak. Pedig nem is olyan nehéz megtanulni néhány kifejezést, amitől az angolul írt nyelvkönyvek megfejthetetlennek tűnő magyarázatai könnyen érthetővé válnak és hatékonyabban tudod majd forgatni a szótárakat is. Tarts velünk, és ha nem is öt perc alatt, de miközben – angolosan – megiszol egy csésze teát és mellé elfogyasztasz néhány kekszet vagy teasüteményt, megismertetjük – vagy átismételjük veled – ezeket a nem is olyan bonyolult nyelvtani kifejezéseket angolul és magyarul is.

Grammar – Nyelvtan:

word – szó

phrase – szókapcsolat (a beautiful flower)

expression – kifejezés (to hit the jackpot)

phrasal verb – vonzatos ige (to put on)

idiom – idióma (music to one’s ears)

word order – szórend

Parts of Speech – Szófajok:

verb – ige (to be, swims)

–       transitive verb– tárgyas ige (He loves me.)

–       intransitive verb– tárgyatlan ige (He swims.)

–       irregular verb– rendhagyó ige (see/saw/seen)

noun – főnév (house, England, freedom)

–       countable– megszámlálható (cat, woman)

–       uncountable– megszámlálhatatlan (information, bread)

adjective – melléknév (hot, English, hard)

quantifier – számnév (one, ten, second, fifth, some, any, few, many)

adverb – határozószó (slowly, hardly, usually, often, never)

article – névelő

–       indefinite article – határozatlan névelő (a és an)

–       definite article – határozott névelő (the)                      

pronoun – névmás

–       personal pronoun – személyes névmás (I, you, he, she, it, we, they)

–       possessive pronoun – birtokos névmás (my, your, his, her, its,our, their, mine, yours, his, hers, its, ours, theirs)

–       reflexive or intensive pronoun – visszaható névmás (myself, himself, ourselves)

–       demonstrative pronoun – mutató névmás (this, these, that, those)

–       interrogative pronoun – kérdő névmás (who?, which? what?)

–       relative pronoun – vonatkozó névmás (who, which, that, what, whose)

–       indefinite pronoun – határozatlan névmás (one, anyone, everyone)

–       negative pronoun – tagadó névmás (nobody, no one, nothing, neither)

preposition – prepozíció (in, at, into, for)

conjunction – kötőszó (and, but, or)

interjection – indulatszó (aha, hooray)

Tenses – Igeidők:

Present – jelen idő

–       Present Simple – egyszerű jelen idő (He lives here. Do you smoke? I don’t drink.)

–       Present Continuous – folyamatos jelen idő (I’m dreaming. Are you coming? They are not running.)

–       Present Perfect – befejezett jelen idő (Have you been to London? Have you seen Big Ben?)

–       Present Perfect Continuous – folyamatos befejezett jelen idő (How long have you been learning English?)

Past – múlt idő

–       Past Simple – egyszerű múlt idő (They smiled. We were there.)

–       Past Simple Continuous – folyamatos múlt idő (They were quarelling.)

–       Past Perfect – befejezett múlt idő (They had already met.)

–       Past Perfect Continuous – folyamatos befejezett múlt idő (We had been singing.)

Future – jövő idő

–       Future Simple – egyszerű jövő idő (She will laugh.)

–       Future Continuous – folyamatos jövő idő (Will you be working?)

–       Future Perfect – befejezett jövő idő (I will have been ready by 5 o’clock.)

–       Future Perfect Continuous – folyamatos befejezett jövő idő (He will have been learning Italian for 2 years by September.)

moods – módok:

–       indicative – kijelentő (I love you.)

–       conditional – feltételes (I would love you if you loved me.)

–       imperative – felszólító (Love me.)

–       subjunctive – kötőmód (I suggest that you love me.)

voices – igealakok:

–       active – cselekvő (The boy fed the dog.)

–       passive – szenvedő (The dog was fed by the boy.)

cases – esetek:

–       subjective – alanyeset (I, they, who)

–       possessive – birtokos eset (its, hers, my)

–       objective – tárgyeset (me, us, them, whom)

Direct Speech – egyenes beszéd (He said, ’I’ve lost my keys.’)

Reported/Indirect Speech – függő beszéd (He said that he had lost his keys.)

infinitive – főnévi igenév (to fly)

gerund  ’-ing’es alak ( flying)

auxiliary verb – segédige (can, could, must)

comparison – összehasonlítás (more important, less difficult, the nicest)

–       comparative – középfokú (bigger, more expensive)

–       superlative – felsőfokú – (the smallest, the most beautiful)   

agreement – egyeztetés (nemben, számban)

gender – nem:

–       masculine – hímnem (he)

–       feminine – nőnem (she)

–       neuter – semlegesnem (it)

inflection – ragozás (the houses, he talks)

number – szám:

–       singular – egyes számú (boy, girl)

–       plural – többes számú (boys, girls)

person – személy:

–       first person – első személy (I, we)

–       second person – második személy (you)

–       third person – harmadik személy (he, she, it, they)

sentence – mondat:

–       simple sentence – egyszerű mondat (He climbed the mountain.)

–       compound sentence – összetett mondat (He climbed the mountain, which was covered in snow.)

stress – hangsúly

intonation – intonáció

subject – alany

object – tárgy

participle – melléknévi igenév (seen, done)

alphabet – ábécé

consonant – mássalhangzó

vowel – magánhangzó

phonetic symbol – fonetikai jel

punctuation – írásjelek használata:

–       colon – kettős pont

–       comma – vessző

–       dash – gondolatjel

–       exclamation mark – felkiáltójel

–       parenthesis – zárójel

–       period – pont

–       question mark – kérdőjel

–       quotation marks – idézőjel

–       semicolon – pontos vessző

–       underlining – aláhúzás

–       italics – dőlt betű

spelling – helyesírás, betűzés

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!