Past Perfect … avagy az egyik legegyszerűbb igeidő

középfok

Nézzük meg, hogy mit is kell tudni a Past Perfect-ről, ami egyébként szerintem az egyik legegyszerűbb igeidő. 

A Past Perfect az egyik legegyszerűbben megérthető igeidő, mivel túl sok szituáció nincs, amikor alkalmazni kell. (A magyarban erre nincs külön szerkezet, mi ugyanúgy múlt időt fogunk használni, mint a Simple Past-nál.)

1.

Amikor a Past Simple és a Past Continuous használatát hasonlítottuk össze, akkor megállapítottuk, hogy ha az események a múltban időben egymást követik (az egyik befejeződött, majd jött a másik), akkor minden ige Past Simple-ben van és többnyire az ige igekötős magyarul:

I got up at 7 o’clock in the morning, I took a shower, I got dressed, I had breakfast and I left for work. – Felkeltem reggel 7-kor, lezuhanyoztam, felöltöztem, megreggeliztem és elindultam munkába.

GOT UP (1.) TOOK A SHOWER (2.) GOT DRESSED (3.) HAD BREAKFAST (4.) LEFT (5.)

A Past Perfect Simple esetében az események pedig pont fordítva történnek: tehát visszafele mesélem a történetet! Ebben az esetben elkezdem a történtet rendesen Simple Past-ban, de időben nem előre haladok (mit csináltam azután), hanem visszafelé, tehát azt mondom el, hogy mit csináltam, vagy mi történt a már említett (Past Simpel-ben lévő) cselekvést megelőzően:

2.

1.

didn’t have any money to buy a present for Michael because …

…I had lost my job the week before.

Nem volt pénzem ajándékot venni Mikinek, mert …

… elvesztettem az állásomat előző héten.

 

I didn’t have any money to buy a present for Michael because I had lost my job the week before. Nem volt pénzem ajándékot venni Mikinek, mert elvesztettem az állásomat előző héten.

Ha időrendben nézzük az eseményeket, akkor időben először az következett be, hogy elveszettem az állásomat, és azt követően nem volt pénzem ajándékot venni, viszont én nem ilyen sorrendben említem a cselekvéseket, hanem visszafele haladva az időben.

Tehát ha időrendben néznék az eseményeket, akkor így hangzana a mondat:

1.

2.

I lost my job last week, so …

… I didn’t have any money to buy a present for Michael.

Elvesztettem az állásomat múlt héten, így …

… nem volt pénzem ajándékot venni Mikinek.

 

I lost my job last week so I didn’t have any money to buy a present for Michael. – Múlt héten elveszítettem az állásomat ezért nem volt pénzem ajándékot venni Mikinek.

Azt hiszem a Past Perfect Simple megértése nem okoz túl nagy gondot, de azért itt van még néhány példa:

We were driving along the road when we saw a car which had broken down, so we stopped to see if we could help. – Mentünk az úton, amikor megláttunk egy autót, amelyik lerobbant, így megálltunk, hogy megnézzük tudunk-e segíteni.

Időrendi sorrend szerint így történtek a dolgok:

The car broke down (1.)âwe saw it (2.)âwe stopped (3.)

Csakhogy, amikor elmeséltem a történetet, akkor nem időrendben hoztam a történéseket, mert először mondtam, hogy megláttuk az autót, majd azt, hogy ez a kocsi lerobbant. Viszont az, hogy lerobbant, az azt megelőzően történt, hogy megláttuk, az viszont , hogy megálltunk, az azt követően történt, hogy megláttuk. J

Elmesélésem szerint így említem a dolgokat:

The car broke down (2.)áwe saw it (1.)âwe stopped (3.)

(Ebben a példában továbbá azt is láthattad, hogy a Past Continuous-nak – we were driving – a történet vonalához semmi köze nem volt, háttér információként szolgált az eseményekhez.)

Tehát még egyszer:a Past Perfect Simple-t akkor kell használni, ha a történet kiinduló pontja egy Simple Past, és mindent, ami az alaphelyzethez képest korábban történt az Past Perfect-ben mondunk. 

2.

A Past Perfect Simple tulajdonképpen a Present Perfect Simple múltba helyezett változata (bár ha logikusan belegondolunk, akkor az 1. ponthoz fogunk megint eljutni…)

Hasonítsunk össze egy-két mondatot Present Perfect Simple-ben és Past Perfect Simple-ben:

Present Perfect Simple

Past Perfect Simple

VALAMI TÖRTÉNT (Present Perfect Simple), AMINEK A JELENBEN EREDMÉNYE(I) VAN(NAK) (Present Simple)

VALAMI TÖRTÉNT KORÁBBAN (Past Perfect Simple), AMINEK A MÚLTBAN LETT EREDMÉNYE (Past Simple)

I am not hungry. I have just had lunch.

I was not hungry. I had just had lunch.

Nem vagyok éhes (most). Épp most ebédeltem.

Nem voltam éhes (akkor). Épp, hogy megebédeltem (azt megelőzően).

She can’t find her keys. She has lost them.

She couldn’t find her keys. She  had lost them.

Nem találja a kulcsait (most). Elhagyta őket.

Nem találta a kulcsait (akkor). Elhagyta őket (korábban).

The house is dirty. It hasn’t been cleaned for weeks.

The house was dirty. It hadn’t been cleaned for weeks.

Koszos a ház (most). Hetek óta nem volt kitakarítva.

Koszos volt a ház (akkor). Hetek óta nem volt kitakarítva (azt megelőzően).


3.

A Past Perfect Simple-nek is természetesen vannak jellemző időhatározói. Többségük ugyanaz lesz, mint a Present Perfect Simple-nél, hisz ahogy azt az előbb megbeszéltük a Past Perfect Simple a Present Perfect Simple múltba „csúsztatott” változata, de van három, ami kifejezetten a Past Perfect Simple igeidőkre lesz jellemző. Nézzük meg először ezeket:

by

By Friday they had already finished harvesting the corps.

Péntekre már befejezték a termés betakarítását.

by the time

By the time I arrived somebody had stolen the TV.

Mire megérkeztem valaki már ellopta a TV-t.

before

She had never eaten sushi before she went to Japan.

Soha nem evett sushit azelőtt, hogy Japánba utazott.

By the time I arrived somebody had stolen the TV. – Mire megérkeztem valaki már ellopta a TV-t.

Végül, de nem utolsó sorban it vannak azok az időhatározók, amelyeket Present Perfect Simple-ben is használtunk, és Past Perfect Simple-ben is használhatjuk őket:

already

She didn’t come with us. She had already seen the film.

Nem jött velünk. Már látta a filmet.

yet

Mike borrowed the book as he hadn’t read it yet.

Mike kölcsönkérte a könyvet, mivel még nem olvasta.

just

They weren’t hungry. They had just had lunch.

Nem voltak éhesek. Épp akkor ebédeltek meg.

so far

The scientists were still happy at that time because they hadn’t encountered any problems so far.

A tudósok akkor még örültek, mert addig nem szembesültek egy problémával sem.

after

The children apologized to their parents after they had broken the crystal vase. It didn’t make things better anyway.

A gyerekek bocsánatot kértek a szüleiktől miután eltörték a kristályvázát. Mindenesetre a helyezet ettől nem lett jobb.

never

My grandma had never seen her other grandchildren before she went to Italy to visit them.

Nagymamám soha nem látta az unokáit azelőtt, hogy elment Olaszországba meglátogatni őket.

for

When our friends visited us we had been in England for three months.

Amikor a barátaink meglátogattak minket, már három hónapja voltunk Angliában.

since

When I met her she had been in Italy since Christmas.

Amikor találkoztam vele, már karácsony óta Olaszországban volt.

…time

That was the second time Mary had gone fishing with her brothers.

Az volt a második alkalom, hogy Mary horgászni ment a fivéreivel.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!