Present Simple Tense – azaz az egyszerű jelen idő

kezdő
A következő leckében részletesen elmagyarázom neked, hogy mikor és hogyan kell használni a Present Simple, azaz az egyszerű jelen időt. Nem csak kezdőknek! 

A következő leckében részletesen elmagyarázom neked, hogy mikor és hogyan kell használni a Present Simple, azaz az egyszerű jelen időt. Nem csak kezdőknek! 

PRESENT SIMPLE TENSE – EGYSZERŰ JELEN IDŐ

KIJELENTÉS

I WORK
YOU WORK
HE/SHE/IT WORKS
WE WORK
YOU WORK
THEY WORK 

TAGADÁS

I DON’T WORK
YOU DON’T WORK
HE/SHE/IT DOESN’T WORK 
WE DON’T WORK
YOU DON’T WORK
THEY DON’T WORK 

KÉRDÉS 

DO I WORK?
DO YOU WORK?
DOES HE/SHE/IT WORK?
DO WE WORK?
DO YOU WORK?
DO THEY WORK?

TAGADVA KÉRDÉS

DON’T I WORK?
DON’T YOU WORK?
DOESN’T HE/SHE/IT WORK?
DON’T WE WORK?
DON’T YOU WORK?
DON’T THEY WORK?

Kezdjük rögtön egy apró dologgal, ami a Present Simple segédigéjére, a do/does-ra vonatkozik. Ha egy kijelentést nyomatékosabbá szeretnél tenni, akkor a segédigét használhatod kivételesen kijelentő mondatban is:

You never arrive on time! – Soha nem érkezel időben!
Yes, I do arrive on time every single  morning. – De igenis időben érkezem minden áldott reggel!

Mielőtt rátérnénk konkrétan a Present Simple használataira, nézzük meg, hogy a helyesírás tekintetében mire kell figyelned:

-ss/-sh/-ch/-x/-o végződésű igék nem csak simán ’s’ végződést kapnak egyes szám harmadik személyben, hanem ’es’-t

I watch– he watches

you go  – she goes

we do– Peter does

mássalhangzóra (consonant) +’-y’-ra végződő igék pedig a sima ’s’ rag helyett ’-ies’-re fognak végződni egyes szám harmadik személyben

I study– he studies

we fly – it flies

DE:

I buy– she buys mivel az „u” nem mássalhangzó!

Akkor tehát nézzük a Present Simple leggyakoribb használatait:

1.

Akkor kell használni, amikor a jelenben nem éppen, hanem rendszeresen, szokásosan, ismétlődően történik a cselekvés, ha azt a bizonyos dolgot mindig visszatérően, szokásod szerint csinálod! Tehát soha nem egy aktuálisan, mondjuk egy alkalommal éppen történő dologról van szó!

I teach Maths. – Matekot tanítok.
Pamela drives to work. – Pamela kocsival jár dolgozni.
Do you live here? – Itt élsz?

Ebbe a kategóriába tartozik az is, amikor egy állandó állapotról beszélünk.

She works as a masseause. – Masszőrként dolgozik.
I own a large farm. – Van egy nagy farmom.
Do you speak English? – Beszélsz angolul?

Van egy pár időhatározó, amivel rendszerességet, ismétlődést, gyakoriságot fejezünk ki, és ami ha benne van a mondatban, akkor nagy segítséget nyújt nekünk, mert ezekben az esetekben Present Simple-t kell használnunk! (Hiszen az előbb már megbeszéltük, hogy a Present Simple-t pont olyan esetekben kell használni, amikor a cselekvés rendszeresen visszatér. Tehát ha még időhatározó is van a mondatban, akkor nagyon könnyen be tudjuk azonosítani, hogy milyen igeidőt is kell használni.)

Az ide – tehát a Present Simple igeidőhöz – tartozó időhatározók a következők:

never

soha

rarely/seldom

ritkán

sometimes

néha

often

gyakran

generally/usually

általában

normally

rendszerint

always

mindig

Nagyon fontos, hogy ezek az időhatározók – a szabály szerint – az alany és az állítmány közé jönnek:

I never eat vanilla ice-cream. – Soha nem eszem vanília fagyit.
She normally goes home after school. – Suli után rendszerint haza megy.
We rarely take the dog for a walk. – Ritkán visszük a kutyát sétálni.

Persze a valóságban és az élőbeszédben előfordulnak a mondatban egyéb helyeken is, például a sometimes a mondat elején is:

Sometimes I go for a walk with my friends.– Néha elmegyek a barátaimmal sétálni.

További Present Simple-re jellemző időhatározók:

every day

minden nap/naponta

every week

minden héten/hetente

every month

minden hónapban/havonta

every year

minden évben/évente

Ezek az every-s időhatározók a mondat végére szoktak kerülni. (Persze a beszélt nyelv ebben az esetben is lazábban veszi a szabályokat. Arra kérlek mindössze, hogy általánosságban – az egész könyvre értve – a szabályokról leírtakat, írásban – főleg vizsgákon, tesztekben – próbáld meg rendesen alkalmazni.)

I write some pages every day. – Minden nap írok pár oldalt.
She visits her grandma every week.  Meglátogatja minden héten a nagymamáját.

Végül itt vannak a gyakoriságot kifejező időhatározók:

once a day

naponta egyszer

once a week

hetente egyszer

once a month

havonta egyszer

once a year

évente egyszer

Jegyezd meg, hogy amint azt az utolsó négy időhatározónál is láthatod: a gyakoriságot kifejező időhatározók (bizonyos idő alatt valahányszor – pl. hetente háromszor) a következőképpen néznek ki:

hányszor + a + day/week/month/year

Nehogy kimaradjon az ’a’ határozatlan névelő! Egy kis emlékeztető:

once

egyszer

twice

kétszer

Csak ez a kettő a rendhagyó, a többi szabályosan képződik:

three times

háromszor

four times

négyszer

five times

ötször

… és így tovább.

A gyakoriságra vonatkozó kérdések pedig így hangzanak:

How often …?  Milyen gyakran …?
How often do you go swimming? – Milyen gyakran jársz úszni?
How many times a day/a week/a month/a year …? – Naponta/hetente/havonta/évente hányszor …?
How many times a year do you go on holiday? – Évente hányszor mész szabadságra?

Ha egy cselekvés rendszeressége egy bizonyos naphoz köthető, akkor azt kétféleképpen is kifejezhetjük:

on Mondays

hétfőnként

on Tuesdays

keddenként

… és így tovább … (a nap neve többes számban van!) … vagy az ismétlődést kifejezheted úgy is csak, hogy on Monday, tehát többes szám nélkül. Nézd csak:

I play tennis on Monday.  Hétfőnként teniszezni szoktam.
I play tennis on Mondays.  Hétfőnként teniszezni szoktam.

Tehát választhatsz a kettő között, mert maga az igeidő (I play tennis) már kifejezi azt, hogy a cselekvés rendszeres, és nem csak egy bizonyos hétfőre vonatkozik!

Ugyanez a helyzet a napszakokkal is:

in the morning

reggel

in the mornings

reggelente

in the afternoon

délután

in the afternoons

délutánonként

in the evening

este

in the evenings

esténként

at night

éjszaka

at nights

éjszakánként

I take a shower in the morning. – Reggel zuhanyozni szoktam.
I take a shower in the mornings. – Reggel zuhanyozni szoktam.

A mondatban természetesen nem kell mindig lennie időhatározónak. Ha van, akkor az nagy segítséget nyújt a megfelelő igeidő megtalálásában. Ez – tehát, hogy időhatározó szó összeköthető egy igeidővel – egyébként minden igeidőre igaz lesz.

Visszatérve a Present Simple-re, ha egy cselekvésről tudjuk, hogy az nem egy aktuális jelenbeli szituációra vonatkozik (pl. most, ebben a hónapban, ebben az évben), hanem rendszeres, állandó, szokásos, és nincs időhatározó a mondatban, akkor is tudnod kell, hogy ebben az esetben Present Simple-t kell használnod!

Végül itt van még néhány példamondat a Present Simple-nek az egyes számú használatára:

I drink a cup of coffee every morning. – Minden reggel iszom egy csésze kávét. (Ez a szokásod!)
She always goes to school. – Mindig elmegy az iskolába. (rendszeres)
How often do you go to the cinema? – Milyen gyakran mész moziba? (gyakoriságra, rendszerességre kérdez)

Magyarul nagyon sokszor benne van a szoktam szó a mondatban. Ilyenkor ezt nem kell lefordítani, hanem pontosan a „szoktam” szótól lesz az angol igeidő Present Simple. (Nyelvvizsgán fordításkor nagyon sokszor vannak olyan mondatok magyarul, hogy „valaki valamit szokott csinálni”. A legtöbb nyelvtanuló ilyenkor lázasan keresi a szótárban a „szokott” szót, holott ezt nem kell lefordítani, mert angolul ezt az igeidővel fejezzük ki!)

I don’t watch TV. – Nem szoktam tévézni. (ez egy állandó állapot/igazság)
Mary waters the plants. – Mary szokta megöntözni a növényeket. (ez egy ismétlődő cselekvés)
Do you play tennis? – Szoktál teniszezni? (szokás)

Tehát jól megfigyelhető, hogy a szoktam szó soha nem kerül lefordításra, viszont minden esetben Present Simple-t használunk!

2.

Akkor is Present Simple-t használjuk, amikor örök igazságokról, természeti törvényekről, stb. beszélünk (mert azok mindig ugyanúgy vannak…).

The Sun rises in the East.– A Nap Keleten kel.
Water boils at 100 degrees Celsius.– A víz 100 fokon forr.
The river Amazon flows into the Atlantic Ocean. – Az Amazonas az Atlanti óceánba folyik.

3.

Here comes és There goes … ( Itt jön … és Ott megy … ) szerkezetekkel is Present Simple-t kell használni, azonban ez nem olyan nagyon gyakori:

Here comes your husband! – Itt jön az férjed!
There goes my bus! – Ott megy a buszom!               

4.

Instrukciók adásakor (például étel receptekben) vagy útbaigazításnál (akkor is amikor útbaigazítást kérünk) legtöbbször a Present Simple igeidőt szokás használni:

First you turn left and then you go straight on to the traffic lights.  Először forduljanak balra, aztán menjenek egyenesen a lámpáig!
First I cut the meat into small pieces then …  Először apró darabokra vágom a húst, aztán …

5.

Események egymásutánjának leírásakor is Present Simple-t használunk.

Azokban az esetekben, amikor befejezett cselekvésekről vagy eseményekről beszélünk, amelyek akkor következnek be egymás után, amikor beszélünk vagy írunk, szintén Present Simple-t kell használnunk.  Ilyen esetek lehetnek, amikor bemutatunk valamit, vagy kommentálunk egy éppen zajló eseményt (sport vagy bármilyen közvetítés például), filmelőzetesben (elmondja röviden a film egymás után következő eseményeit), (film)kritikákban és drámai elbeszélésekben.

Decker passes the ball to Madaras. – Decker Madarasnak passzolja a labdát.
Al Pacino acts brilliantly in this film.  Al Pacino brilliáns alakítást nyújt ebben a filmben. (filmkritika)

Meg Altman (Jodie Foster), newly divorced and wealthy, moves with her daughter into a multilevel house. – A frissen elvált és vagyonos Meg Altman (Jodie Foster) a lányával beköltözik egy sokemeletes házba. (filmelőzetes)
In Act I, Hamlet meets the ghost of his father. – Az első felvonásban Hamlet találkozik apja szellemével. (drámai elbeszélés)

6.

Van egy olyan eset is, amikor a Present Simple-t tulajdonképpen múlt időben egymás után történt események leírására használjuk. Ez főleg élőbeszédben fordul elő, de például regényekben is nagyon gyakori. Hogy jobban megértsd ezt a furcsának tűnő esetet, figyeld csak meg ezt a magyar mondatot:

„Képzeld mi történt velem tegnap! Megyek az utcán, és ki jön oda hozzám?”

Ahogy az látható, mindaz, hogy az illető ment az utcán és valaki jött vele szembe, tegnap (azaz a múltban) történt. Ha ily módon mesélünk el egy (általában általunk megélt) történetet, akkor a jelen idő használatával szinte most a jelenben átéljük megint az eseményeket. Most, hogy érted miről van szó, nem is írom le a szabályt, mert angolul ugyanígy lehet a múltbeli eseményt jelennel, mégpedig a Present Simple igeidővel, kifejezni! Íme az előző magyar példa angolul:

„Guess what happened yesterday! I walk on the street and who comes to me?”

Egyébként van egy külön neve is ennek az esetnek, mégpedig az, hogy „Historic Present”.(Sztorizgatáshoz remekül passzol!)

7.

Végül, de nem utolsó sorban a Present Simple-t lehet jövő időként is használni (Present Simple as Future):

A Present Simpe-t olyan jövőbeli események leírására használjuk, amelyek egy program, menetrend, időbeosztás vagy órarend részei, tehát jövőre nézve – nem a beszélő által – meghatározott, előre lefixált kezdési és befejezési időpontjai vannak:

The English course starts in June and finishes in September. – Az angol tanfolyam júniusban kezdődik és szeptemberben van vége.
What time does the film begin? – Hánykor kezdődik a film?
When does the match finish? – Mikor fejeződik be a meccs?

  

A jelentésből és használatból kifolyólag (program, menetrend, órarend, időbeosztás eseményeinek kezdete-vége) általában a következő igék szoktak előfordulni a Present Simple jövő időként való alkalmazásakor:

start, begin, finish, open, close, leave, arrive – ha ezek órarendre, menetrendre vagy műsorok, programok idejére vonatkoznak.

Összehasonlításképpen: When are you leaving tomorrow?

Mikor indulsz holnap? (Present Continuous, mert nem menetrendre kérdez, hanem a te lefixált cselekvésed pontos idejére)

De! When does the train leave? (simple, mert menetrendre kérdezek!)

Jövő idő helyett szerepel a Presen Simple nagyon sokszor időhatározó után mellékmondatban, illetve feltételes módban (First Conditional):

if

If it rains we won’t go out.

Ha esni fog nem megyünk ki.

when

When the prime misiter arrives the singer will start his song.

Amikor megérkezik a miniszterelnök, az énekes el fogja kezdeni a dalát.

before

I’ll call you before I leave.

Fel foglak hívni mielőtt elmegyek.

until

Let’s wait outside the cinema until Freddy arrives.

Várjunk a mozi előtt amíg Freddy megjön.

after

I’ll call you after I arrive.

Fel foglak hívni miután megérkezem.

unless

We won’t go on holiday this year unless I win a lot of money.

Nem fogunk nyaralni menni idén, hacsak nem nyerek egy rakás pénzt.

as soon as

I’ll call you as soon as I arrive.

Fel foglak hívni, amint megérkezem.

in case

I’ll bring my umbrella in case it rains.

Hozom az ernyőm arra az esetre ha esne az eső.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!