Könyves idiómák

minden

Az olvasás az egyik legkiválóbb időtöltés, ennek örömére most “könyves” idiómákat veszünk sorra!

a coffee table book

meaning: a large, expensive book with a lot of pictures that is often kept on a table for people to look at

magyarul: nagyalakú képes album

example: A coffee table book of Paris streets will be published next year. – Párizs utcáiról szóló nagyalakú képes albumot fognak kiadni jövőre.

 

an open book

meaning: if a person’s life is an open book, you can discover everything about it because none of the details are kept secret

magyarul: nyitott könyv

example: John wants to keep his private life private, he doesn’t want it becoming an open book. – John szeretné a magánéletét megőrizni, nem akarja, hogy nyitott könyvvé váljon.


little black book

meaning: a personal telephone directory listing girlfriends, or boyfriends

magyarul: kis fekete notesz a korábbi szerelmek neveivel

example: Now that he’s engaged to Ellen, Tim won’t be needing his little black book. – Most, hogy eljegyezte Ellent, Timnek már nem lesz szüksége a kis fekete noteszére.
 

to book in

meaning: to register oneself for something, as at a hotel or some activity

magyarul: bejelentkezni, regisztrálni
 

example: We can’t book in to our hotel until noon. – Nem tudunk bejelentkezni a hotelszobába délig.

every trick in the book

meaning: every way possible

magyarul: minden trükköt bevetve, mindent kipróbálva

example: He tried every trick in the book to get her to sign the contract. – Minden trükköt bevetett, hogy rávegye, írja alá a szerződést.
 

one can’t judge a book by its cover

meaning: one can’t rely on outward appearances to know what something or someone is really like

magyarul: nem lehet a külső alapján ítélni

example: He seems very timid, but you can’t judge a book by its cover. – Nagyon félénknek tűnik, de ne ítéljünk a külső alapján.

to take a leaf/page from someone’s book
meaning: to do something in the way someone else would do it
magyarul: valakit utánozni, valaki mintájára csinálni valamit
example: I think I’m going to take a leaf from your book and start going for a run first thing in the morning. – Azt hiszem, a te mintádra én is el fogok járni korán reggel futni.

to throw the book at someone
meaning: to charge or convict someone with as many crimes as possible
magyarul: a lehető legtöbb kihágással vagy bűncselekménnyel megvádolni, elítélni valakit
example: I insulted the police officer, so he took me to the station and threw the book at me. – Megsértettem a rendőrt, úgyhogy bevitt a kapitányságra és megvádolt minden létező bűncselekménnyel.

to close the books on someone or something
meaning: to declare that a matter concerning someone or something is finished
magyarul: kijelenteni, hogy valami befejezett ügy
example: It’s time to close the books on Fred. He’s had enough time to find a solution. – Most már ideje becsukni az ajtót Fred előtt. Elég ideje volt megoldást találni.

that’s/there’s one for the books
meaning: something that you say when something strange or surprising happens
magyarul: ezt fel kell vésni, feljegyzésre méltó
example: Sarah stayed in on a Saturday night! There’s one for the books. – Sarah otthon maradt szombat este! Ezt fel kell vésni, olyan ritka eset.

to cook the books
meaning: to keep false financial records for an organization
magyarul: meghamisítani egy szervezet vagy cég pénzügyi adatait
example: Soprano’s accountant cooks the books, I’m sure. – Soprano könyvelője hamisítja az adatokat, biztos vagyok benne.

to hit the books

meaning:  to study hard

magyarul: nekifeküdni a tanulásnak

example: I have to go home and hit the books. I have an exam next week. – Haza kell mennem és nekifeküdni a tanulásnak. Vizsgám lesz jövő héten.

I. Fill in the gaps with the words in the table.

closed the books on

a page from your book

judge a book by its cover

open book

little black book

every trick in the book


1 Mary took ……………… when she decided to wear that miniskirt.

2 Carla is seemingly loud and harsh, but she is a sweetheart. You can’t ………………. .

3 We tried ……………, but she didn’t let us in.

4 I burned my ……………… when I married you.

5 I ……………. him, I don’t wait for him to change any more.

6 My dad is an ………….. . He can’t hide his emotions.

II. Match each idiom to its definition.

1

to hit the books

a

every way possible

2

every trick in the book

b

an unusual event

3

to book in

c

an expensive album

4

a coffee table book

d

to study hard

5

there’s one for the books

e

to charge someone with many crimes

6

to throw the book at someone

f

to register

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!