1 szó 5 jelentés – RUN AS A VERB – szókincsbővítés a RUN (futni) igével

érettségi
Mai ‘sokoldalú’ szavunk a ‘run’, aminek 5+5 különböző jelentését vizsgáljuk meg ebben a mini leckében!

1.to run – to travel

to (cause something to) travel, move, or continue in a particular way, to go on a particular route at particular times

Trains are still running, in spite of the heavy snow. – A vonatok a nagy havazás ellenére is közlekednek.

2.to run – to operate

to (cause something to) operate

Keep clear of the machines while they’re running. – Tartsa távol magát a gépektől, amíg azok működnek.

The mechanic asked me to run the engine (= switch it on and allow it to work) for a minute. – A szerelő megkért, hogy egy percig járassam a motort.

If something runs on a particular type of energy, it uses that type of energy to operate

Our calculators run on solar power. – Számológépeink napenergiával működnek.

3.to run sg – to be in control of sg

He’s been running his own company since he left school. – Azóta vezeti a saját cégét, mióta otthagyta az iskolát.

If you run a car, you own one, drive it, and pay for the costs

We can’t afford to run a car. – Nem engedhetjük meg magunknak, hogy autót üzemeltessünk.

4.to run – to flow

to (cause something to) flow or produce liquid

I can feel trickles of sweat running down my neck. – Érzem, ahogy az izzadságcseppek végigfutnak a nyakamon.

 (of colours in clothes, etc.) to come out or spread

I must have washed my dress at too high a temperature, because the colour has run. – Biztos túl magas hőmérsékleten mostam ki a ruhámat, mert a színe megfakult.

If the first layer isn’t dry before you add the next one, the colours will run into each other (= mix). –Ha az első réteg nem szárad meg, mielőtt a következőt felvennéd, a színek egymásba futnak (= összekeverednek).

5.to run – to become

to be, become, or continue in a particular way

Your doctor is running a bit late. – Az orvosa egy kicsit késik.

Supplies are running low (= there’s not much left). – A készletek fogyóban vannak (= kevés van belőlük).

They’re beginning to run short of money/Money is beginning to run short (= there’s not much left). – Kezdenek kifogyni a pénzből/Pénz kezd kifogyni (= nem sok maradt). 

 Extra 5+1 meanings of ‘run’:

1.The film runs (= lasts) for two hours. – A film két órán át tart.(tart valameddig)

2.The show/course/film runs (= continues) for another week. – Az előadás/tanfolyam/film még egy hétig tart (= folytatódik)

3.A magazine subscription usually only runs (= can be used) for one year. – Egy magazin előfizetés általában csak egy évig fut (= használható).

4.Could you possibly run me (= take me in your car) home/to the station? – El tudna esetleg vinni (= elvinni a kocsijában) haza/az állomásra?

5.He ran (= pushed) his fingers through his hair and looked up at me. – Végigsimított (= beletúrt) az ujjaival a haján, és felnézett rám.

5+1. All the magazines and newspapers ran (= printed) stories about their wedding. – Az összes magazin és újság az esküvőjükről cikkezett (= leközölte).

source: Cambridge Dictionary

Helyettesítsd a mondatokban a ‘run’ igét egy jelentésében megfelelő igével a megadott opciók közül.

Vocabulary

in a particular way egy bizonyos módon
route útvonal
to operate működnek
liquid folyadék
trickles of sweat izzadságcseppek
layer réteg
to last tart
subscription előfizetés

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!