2014. október – Feleletválasztós nyelvtani teszt megoldásai és magyarázat

Az októberi magazin 60. oldalán található nyelvtani teszt megoldásai és magyarázata.

1. I have a cold. I’d rather ……………….. out this evening.

a) don’t go

b) wouldn’t go

c) not go              HELYES: “would rather not + infinitive” inkább nem tenném

d) not going

 

2. I met Laura at the airport. She ……………….. to Hamburg.

a) has gone

b) was going                      HELYES: amikor találkoztam vele, épp útban volt Hamburg felé – ezért folyamatos múlt

c) went

d) had been going

 

3. Rick won the race ……………….. 5 metres. He was much faster than Mike.

a) with

b) to

c) of

d) by                     HELYES: “to win BY” – valamennyivel nyerni

 

4. I was quite surprised that Mary went to the wedding without ……………….. .

a) invited

b) being invited                               HELYES: WITHOUT + Gerund, jelen esetben passzív  WITHOUT + beING V3 (elment az esküvőre anélkül, hogy meghívták volna)

c) having invited

d) inviting

 

5. You must pay a fine ……………….. you find your ticket.

a) unless                             HELYES: unless = hacsak nem, (Bírságot kell fizetned, hacsak nem találod meg a jegyed.)

b) if

c) as long as

d) providing

 

6. We had ……………….. time that we booked our holiday for next year in the same resort.

a) so good                          SO + adjective = olyan jó, vagyis melléknév esetében használható szerkezet

b) such great

c) so great

d) such a good                  HELYES: SUCH + a + adjective + NOUN – such a good TIME (főnév)

 

7. Myra is really upset ……………….. failing her exams.

a) for

b) to

c) of

d) about                              HELYES: upset ABOUT (vonzat) – valami miatt ideges/aggódik

 

8. The hotel ……………….. we stayed at was in the city centre.

a) where             “the hotel where we stayed was…” formában lenne helyes

b) what

c) that                  HELYES: the hotel THAT we stayed AT

d) when

 

9. ‘Could you repeat what you said?’ She asked Ron ………………..

a) to repeat what he had said                   HELYES: ask somebody to do something = megkérni valamire + Past Perfect igeidő (what he had said), mert előbb történt, mint a                                                                       főmondat múlt idejű kérése (she asked Ron)

b) if he could repeat what he said                                          Past Perfect igeidő hiányzik

c) weather he would repeat what he had said                  “whether” lenne helyes

d) to repeat what he said                                                           Past Perfect igeidő hiányzik

 

10. The secretary answered ……………….. my letter nor the phone.

a) both

b) neither                           HELYES: “neither… nor…” = sem egyiket, sem másikat

c) either

d) only

 

11. ……………….. it was really hot, we enjoyed the trip in the desert.

a) However

b) Despite                          Despite + főnév/gerund (Despite the heat, we enjoyed…) = a meleg ellenére

c) Nevertheless

d) Although                       HELYES: Although + teljes mondat = Annak ellenére, hogy meleg volt…

 

12. ‘Shall we go to the pub tonight?’

a) ‘Yes, we shall.’

b) ‘Yes, don’t we?’

c) ‘Yes, let’s!’                    HELYES: LET’S = igen, tegyük azt (ami a kérdésben szerepel), ez a helyes válasz a “Shall we…?”típusú kérdésre

d) ‘Yes, are we?’

 

13. Researchers are looking ……………….. the problem. They have to find a solution by next year.

a) up                     look up – megkeresni

b) after                                look after – vigyázni valakire

c) over                 look over  – átnézni

d) into                  HELYES: LOOK INTO – phrasal verb, jelentése vizsgálni

 

14. This was a bad idea. We ……………….. so late.

a) shouldn’t have called                              HELYES: SHOULDN’T HAVE + V3 = nem kellett volna ilyen későn telefonálni

b) might have called                      lehet, hogy telefonáltunk

c) could call                                        telefonálhatnánk

d) mustn’t have called                  tagadó alak nem létezik – “we must have called” = biztos telefonáltunk

 

15. ……………….. is a big problem in the capital.

a) The crime                      “The crime that the police is investigating” = A bűneset, amelyet a rendőrség vizsgál” – itt kell a névelő, mert egy konkrét bűnesetről van szó

b) Crime                              HELYES: angolul névelő nélkül használják a fogalmakat, itt általánosságban beszél a bűnözésről

c) Much crime

d) A crime

 

16. Lyla insisted ……………….. paying for the mirror she had accidentally broken.

a) to

b) on                                    HELYES: to INSIST ON = ragaszkodik valamihez (vonzat)

c) for

d) with

 

17. We ……………….. a cottage but then we found a cozy B & B instead.

a) were going to rent                    HELYES: “we were going to” = úgy volt, hogy egy házat bérelünk, de aztán …

b) would rent                                   múltbeli rendszeres cselekvést jelent (We would rent a cottage every summer.)

c) are going to rent                        jelen idő miatt nem jó

d) would have rented

 

18. No way! I could never ……………….. living in a skyscraper.

a) used to                           régebbi szokást jelöl

b) be used to                    hozzászokott már

c) not used to

d) get used to                   HELYES: megszokni valamit

 

19. The cop left the car in the middle of the road ……………….. purpose.

a) by

b) for

c) on                                     HELYES: ON PURPOSE – direkt, szándékosan (kifejezés)

d) with

 

20. I wish I ……………….. an umbrella yesterday. I got all soaked.

a) had                                  WISH + Past – bárcsak lenne

b) have had                       Present Perfect nem szerepelhet ebben a szerkezetben

c) was having

d) had had                         HELYES: WISH + Past Perfect – bárcsak lett volna

 

answers: 1-c 2-b 3-d 4-b 5-a 6-d 7-d 8-c 9-a 10-b 11-d 12-c 13-d 14-a 15-b 16-b 17-a 18-d 19-c 20-d

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!