5 Perc Angol interjú: Egy ausztrál, akinek szívügye a magyar: ‘Ausztrál Tommal’ beszélgettünk

Az egyik leghíresebb magyar YouTuber valójában ausztrál: Ausztrál Tomnak hívják. Hogyan látja egy ausztrál az országunkat, kultúránkat, nyelvünket, és milyennek a sajátjához képest? Mindenképpen érdemes ezt megnézni a videóiban. És eljött az idő, hogy interjút is készítsünk vele erről.

One of the most famous Hungarian YouTubers is actually Australian: Ausztrál Tom. How does an Australian see our country, culture and language and how do they compare with his own? It’s a must to check it out for yourself in his videos. And it was just high time we interviewed him about it.

Az egyik leghíresebb magyar YouTuber valójában ausztrál: Ausztrál Tomnak hívják. Hogyan látja egy ausztrál az országunkat, kultúránkat, nyelvünket, és milyennek a sajátjához képest? Mindenképpen érdemes ezt megnézni a videóiban. És eljött az idő, hogy interjút is készítsünk vele erről.

My name is Tom, I live in Australia (shocker), in Sydney where I work as a management consultant within the financial services sector. And in my spare time, I run a YouTube channel.

A nevem Tom, Ausztráliában élek (ugye milyen sokkoló?), Sydney-ben, ahol a pénzügyi szolgáltatási szektorban vezetési tanácsadóként dolgozom. Szabadidőmben pedig a YouTube csatornámmal foglalkozom.

What brought you to Hungary and how did you become “Ausztrál Tom”? How was the idea of making videos and starting a channel born?

Hogy kerültél Magyarországra, és hogyan lettél „Ausztrál Tom”? Hogyan született meg az ötlet, hogy videókat készíts és csatornát indíts?

When I was 19, I had a student job at an English school near Bondi Beach in Sydney. I pitched the creation of this job to the school, where students could book 30-minute conversation appointments with me to help improve the natural conversation. I was known as ‘Aussie Tom’, and I had the chance to meet Hungarians there who I always got along with swimmingly. Later on, I studied in Paris on an exchange, and since Hungary is closer to Paris than it is to Sydney, I took the opportunity to go visit and found it enchanting.

As for starting the videos, I’ve always been an avid writer and curious about the digital media, so when YouTube was starting to blow up, I thought I’d give it a whirl. It just made sense to use it as a chance to practise Hungarian and keep in contact with Hungary.

19 éves koromban diákmunkát vállaltam egy angol nyelviskolában Sydney-ben, a Bondi Beach közelében. Ennek a munkának az ötletét én vetettem fel az iskolának, hogy a diákok 30 perces beszélgetésekre jelentkezhettek, hogy segítsek nekik a természetes társalgás fejlesztésében. “Aussie Tom” néven ismertek, és ott volt alkalmam magyarokkal is találkozni, akikkel mindig remekül kijöttem. Később Párizsban tanultam cserediákként, és mivel Magyarország közelebb van Párizshoz, mint Sydney-hez, megragadtam az alkalmat, hogy meglátogassam, és lenyűgöznek találtam.

Ami a videók elindítását illeti, mindig is nagyon szerettem írni, és érdekelt a digitális média, így amikor a YouTube kezdett felpörögni, úgy gondoltam, kipróbálom én is. Egyszerűen csak felmerült, hogy jó lehet arra, hogy kihasználjam a magyar nyelv gyakorlására és a Magyarországgal való kapcsolattartásra.

What were your first impressions of the language and the country and how did these change later?

Mik voltak az első benyomásaid a nyelvről és az országról és hogyan változtak ezek a későbbiekben?

I thought the language was intriguing. I had been living in Paris where no one cares if you speak French, then when I went to Budapest and was making serious efforts to speak in Hungarian and people were so encouraging. It was great motivation to keep learning and also gave me an impression of Hungarians as enthusiastic and generous people. And my fondness for Hungarians has only grown the more I’ve had the chance to delve into the culture and interact with so many wicked cool and vibrant personalities.

A nyelvet rendkívül érdekesnek találtam. Párizsban éltem, ahol senkit nem érdekel, ha franciául beszélsz, de aztán amikor Budapestre mentem, és komoly erőfeszítéseket tettem, hogy magyarul beszéljek, az emberek nagyon bátorítottak. Ez erősen motivált arra, hogy tanuljak tovább, és azt a benyomást keltette bennem, hogy a magyarok lelkesek és nagylelkűek. És a magyarok iránti vonzalmam csak tovább nőtt, minél inkább alkalmam volt elmélyülni a kultúrában és kapcsolatba kerülni annyi fergetegesen jó fej és izgalmas személyiséggel.

What do you most like and hate about the Hungarian language? And the people?

Mit szeretsz és mit utálsz leginkább a magyar nyelvben? És az emberekben?

I like how you can build words, so it feels like you can communicate things with quite a lot of nuances in one word. So, it really sparks the imagination. On the flip side of that, what’s challenging is that it feels like there are so many ways to say one thing. So, I get the sense I’ll never have a native grasp especially when I compare how I phrase things vs. a native speaker.

As for the people, in my experience, Hungarians are generally helpful, funny, intelligent and a bit badass too.

Szeretem, ahogy a szavakat össze lehet rakni, mert az ember úgy érzi, hogy rengeteg árnyalatot ki lehet fejezni egy szóval. Szóval nagyon beindítja a fantáziát. A másik oldalról viszont az a kihívás, hogy az ember úgy érzi, nagyon sokféleképpen lehet elmondani ugyanazt a dolgot. Ezért az benyomásom, hogy sosem jutok el anyanyelvi szintre, különösen, ha összehasonlítom, hogy hogyan fogalmazok meg dolgokat egy anyanyelvi beszélőhöz képest.

Ami az embereket illeti, tapasztalataim szerint a magyarok általában segítőkészek, viccesek, intelligensek és egy kicsit vagányak is.

And what do you like about Australia and the language down under?

És mit szeretsz Ausztráliában és az ottani nyelvben?

I like the uniqueness of the Australian environment, how diverse the cities are, and that the quality of life is generally high. Its remoteness both helps and hinders.

I think the first nation’s languages of Australia are fascinating and overlooked. The last census showed that 32 indigenous languages have less than 10 native speakers remaining. It’s a very special and underrepresented aspect of Australia we should talk about more.

Szeretem az ausztrál környezet egyediségét, azt, hogy mennyire változatosak, sokszínűek a városok, és hogy az életminőség általában magas. Az, hogy ennyire távoli és kieső, egyszerre előny és hátrány.

Szerintem az ausztrál őslakosok nyelvei fantasztikusak és nem kapnak elég figyelmet. A legutóbbi népszámlálás szerint 32 ilyen nyelvnek kevesebb mint 10 anyanyelvi beszélője maradt már csak. Ez egy nagyon különleges és elhanyagolt dolog Ausztráliával kapcsolatban, amiről többet kellene beszélnünk.

Pronunciation can be tricky. What’s most difficult about Hungarian pronunciation? And Australian?

A kiejtés elég nehéz tud lenni. Mi a legnehezebb a magyar kiejtésben? És az ausztrál angolban?

When there’s a double consonant in the middle of a long word in a complex sentence, my mind is working on all cylinders at that moment to give the appropriate pause at that time. But I’m working on it!

The Australian accent is a hard nut to crack. Even Meryl Streep couldn’t nail it in A Cry in the Dark but at the end of the day, it doesn’t matter. Nothing wrong with an accent when someone is speaking a foreign language, in fact, I think it’s actually very charming.

Amikor egy hosszú szó közepén egy összetett mondatban kettős mássalhangzó van, akkor az agyam abban a pillanatban teljes gőzerővel dolgozik, hogy úgy tartsak szünetet akkor, ahogy kell. De dolgozom rajta!

Az ausztrál akcentus kemény dió. Még Meryl Streep sem tudta elkapni a Sikoly a sötétben című filmben, de végül is, ez nem számít. Semmi baj nincs az akcentussal, ha valaki idegen nyelven beszél, sőt, szerintem igazából még aranyos is.

Are Australian and Hungarian humour different?

Különbözik egymástól az ausztrál és a magyar humor?

We both seem to enjoy the absurd and sarcasm, so in that sense, we’re two peas in a pod.

Úgy tűnik, ugyanúgy élvezzük az abszurdot és a szarkazmust, úgyhogy ebben az értelemben úgy hasonlítunk, mint két tojás..

We hear about the Ausztrál-Hungarian Monarchy in your videos. How would it work if you got to lead it?

A videóidban hallunk az Ausztrál-Magyar Monarchiáról. Hogyan működne, ha te kerülnél az élére?

We need to overcome the physical distance. I think we should extend the Budapest metro line 5 plan to reach at least Darwin, but ideally Sydney (and no stops in between)

Le kell küzdenünk a fizikai távolságot. Szerintem ki kellene terjeszteni a budapesti 5-ös metró tervét, hogy legalább Darwinig, de ideális esetben Sydney-ig érjen (és ne legyenek megállók a kettő között).

Who is your favourite Hungarian celebrity? And your favourite place, food and word?

Ki a kedvenc magyar hírességed? És a kedvenc helyed, ételed és szavad?

My favourite influencer is Petőfi Sándor. My favourite place is Budapest for vibrant European city life, then Hollókő for its cultural heritage. My favourite food is paprikás csirke. My favourite words right now are: speckó, guriga, boldog-boldogtalan and elslattyogás.

A kedvenc influenszerem Petőfi Sándor. Kedvenc helyem Budapest, mert egy élénk európai nagyváros, azután pedig Hollókő, a kulturális öröksége miatt. Kedvenc ételem a paprikás csirke. Kedvenc szavaim most éppen: speckó, guriga, boldog-boldogtalan és elslattyogás.

We’re sure you have not run out of creative ideas. What plans do you have to continue your career as Ausztrál Tom?

Biztosak vagyunk benne, hogy nem fogytál ki a kreatív ötletekből. Milyen terveid vannak Ausztrál Tomként a pályafutásod folytatására?

Someone described my videos as craft beer. They don’t come out so often, but it’s worth mentioning when they do. How flattering! I’ve recently had the chance to work with several Hungarian designers, artists and writers on a project to promote cultural appreciation, so I envisage more of that. I never thought these videos would lead to anything, so I now just know to keep an open mind.

Valaki azt mondta, hogy a videóim olyanok, mint a kézműves sör. Nem készülnek túl gyakran, de mindig érdemes beszélni róluk. Ez annyira hízelgő! Nemrégiben lehetőségem nyílt arra, hogy több magyar dizájnerrel, művésszel és íróval dolgozzak együtt egy kulturális megbecsülést elősegítő projekten, és remélem, több ilyen is lesz még. Soha nem gondoltam volna, hogy ezekből a videókból bármilyen eredmény is származik majd, úgyhogy most csak azt tudom, hogy érdemes nyitottnak lenni arra, ami még jöhet.

 Dezsényi István, Dezsényi Balázs és Salánki Ágnes interjúja

 

 

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!