Words Often Confused – Words With ‘A’

Gyakran összekevert szavak - A betűvel. Ne ess te is bele a hibába!

Words Often Confused – Which one to use? What’s the difference?

Words Beginning With ’A’

1. accept or except

accept = to agree to receive or do – elfogadni

She finally accepted the fact that she is not the most beautiful girl in the class. – Végül elfogadta a tényt, hogy nem ő a legszebb lány az osztályban.

except = not including – nem tartozik bele, kivéve

Except for his scarf he didn’t lose anything on the way home. – A sálját kivéve semmit sem hagyott el úton hazafelé.

2. adverse or averse

adverse = unfavourable, harmful  – hátrányos, előnytelen

Taxes are having an adverse effect on production. – Az adók hátrányosan befolyásolják a termelést.

averse = strongly disliking; opposed – irtózni valamitől

He is averse to anybody having a drink around him. – Irtózik attól, hogy valaki is alkoholt igyon körülötte.

3. advice or advise

advice = recommendations about what to do – tanács

You never take my advice! – Sosem fogadod meg a tanácsomat!

advise = to recommend something – tanácsolni

We advise you to unplug the appliance before cleaning it. – Azt tanácsoljuk, hogy húzza ki a készüléket mielőtt elkezdené megtisztítani.

4. affect or effect

affect = to change or make a difference to – befolyásolni, hatni

The dampness began to affect my health. – A nedvesség kezdte befolyásolni az egészségi állapotomat.

effect = a result; to bring about a result – hatás

The lethal effects of hard drugs should be talked about more often. – A drogok halált okozó hatásáról gyakrabban kellene beszélni.

5. aisle or isle

aisle = a passage between rows of seats, or a narrow walkway, like in a church, supermarket or department store – széksorok közötti folyosó

The bride walked down the aisle. – A menyasszony végigsétált a széksorok között a templom elejébe.

isle = an island – sziget

The Australian seas are full of uninhabited isles. – Az ausztrál tengerek tele vannak lakatlan szigetekkel.

6. all together or altogether

all together = all in one place, all at once – együtt, egyszerre

The participants of the conference arrived all together. – A konferencia résztvevői egyszerre érkeztek.

altogether = completely; on the whole, in total

He had married several times and had six children altogether. – Többször is megházasodott és összesen hat gyereke született.

7. along or a long

along = moving or extending horizontally on – valami mentén

He was driving along a narrow road. – Egy keskeny úton vezette az autót.

a long = referring to something of great length – hosszú

It’s a long way to the capital. I hope you won’t get bored. – Hosszú az út a fővárosig. Remélem, nem fogsz unatkozni.

8. aloud or allowed

aloud = out loud – hangosan

Don’t say it aloud. I don’t want to hear. – Ne mondd ki hangosan! Nem akarom hallani.

allowed = permitted – meg van engedve

Children are not allowed to watch this play. – A gyerekeknek nem szabad megnézniük ezt a darabot.

9. altar or alter

altar = a sacred table in a church – oltár

The priest was standing near the altar during the mass.  – A pap a mise alatt az oltár közelében állt.

alter = to change – változtatni, átalakítani

Plans to alter the dining hall were drawn by the designers. – A tervezők megrajzolták a terveket az ebédlő átalakításához.

10. amoral or immoral

amoral =  not concerned with right or wrong – amorális

She’s entirely egoistic, spoilt, neurotic, spiteful and amoral. – Teljesen egoista, elkényeztetett, neurotikus, rosszindulatú és amorális.

immoral = not following accepted moral standards – immorális

His immoral behaviour was not a good example to follow. – Immorális viselkedése nem volt követésre méltó példa.

11. appraise or apprise

appraise = to assess, set a price – felértékel, felbecsül

They appraised the painting at £200,000. – A festményt 200000 fontra becsülték fel.

apprise = to inform someone – tudósítani, informálni

I thought it right to apprise Chris of what had happened.- Úgy tartottam helyénvalónak, hogy informálom Christ arról, hogy mi történt.

12. assent or ascent

assent= agreement, approval – egyetértés

A loud murmur of assent could be heard as I was walking round the room after the meeting. – Az egyetértés hangos moraja hallatszott, ahogy körbesétáltam a teremben a tárgyalás után.

ascent = the action of rising or climbing up – emelkedés

The first balloon ascent was in 1783. – Az első hőlégballon 1783-ban emelkedett a levegőbe.

13. aural or oral

aural = relating to the ears or hearing – hallás utáni

Some people learn well using their aural skills, which means they can hear something and remember it easily later. – Néhány ember úgy tud jól tanulni, hogy a hallási készségeit használja, vagyis ha hall valamit, könnyebben visszaemlékszik rá a későbbiekben.

relating to the mouth; spoken – szóbeli

Oral exams are considered to be more difficult than written exams. – A szóbeli vizsgákat nehezebbnek tartják az írásbeli vizsgáknál.

Read the definitions and decide which word to use.

1. aural or oral?

relating to the ears or hearing: ………

2. accept or except?

not including: …………..

3. appraise or apprise?

to assess, set a price: ………………..

4. adverse or averse?

strongly disliking; opposed: …………….

5. assent or ascent?

the action of rising or climbing up: ………….

6. advice or advise?

to recommend something: …………………

7. affect or effect?

a result; to bring about a result: ………………

8. aisle or isle?

an island: ………….

9. all together or altogether?

completely; on the whole, in total: ………………

10. along or a long?

moving or extending horizontally on: ……………

11. aloud or allowed?

permitted: …………..

12. amoral or immoral?

not concerned with right or wrong: ………………..

13. altar or alter?

to change: ………..

Key:

1. aural

2. except

3. appraise

4. averse

5. ascent

6. advise

7. effect

8. isle

9.altogether

10. along

11.  allowed

12. amoral

13. alter

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!