Words Often Confused – Words With ‘A’

Gyakran összekevert szavak - A betűvel. Ne ess te is bele a hibába!

Words Often Confused – Which one to use? What’s the difference?

Words Beginning With ’A’

1. accept or except

accept = to agree to receive or do – elfogadni

She finally accepted the fact that she is not the most beautiful girl in the class. – Végül elfogadta a tényt, hogy nem ő a legszebb lány az osztályban.

except = not including – nem tartozik bele, kivéve

Except for his scarf he didn’t lose anything on the way home. – A sálját kivéve semmit sem hagyott el úton hazafelé.

2. adverse or averse

adverse = unfavourable, harmful  – hátrányos, előnytelen

Taxes are having an adverse effect on production. – Az adók hátrányosan befolyásolják a termelést.

averse = strongly disliking; opposed – irtózni valamitől

He is averse to anybody having a drink around him. – Irtózik attól, hogy valaki is alkoholt igyon körülötte.

3. advice or advise

advice = recommendations about what to do – tanács

You never take my advice! – Sosem fogadod meg a tanácsomat!

advise = to recommend something – tanácsolni

We advise you to unplug the appliance before cleaning it. – Azt tanácsoljuk, hogy húzza ki a készüléket mielőtt elkezdené megtisztítani.

4. affect or effect

affect = to change or make a difference to – befolyásolni, hatni

The dampness began to affect my health. – A nedvesség kezdte befolyásolni az egészségi állapotomat.

effect = a result; to bring about a result – hatás

The lethal effects of hard drugs should be talked about more often. – A drogok halált okozó hatásáról gyakrabban kellene beszélni.

5. aisle or isle

aisle = a passage between rows of seats, or a narrow walkway, like in a church, supermarket or department store – széksorok közötti folyosó

The bride walked down the aisle. – A menyasszony végigsétált a széksorok között a templom elejébe.

isle = an island – sziget

The Australian seas are full of uninhabited isles. – Az ausztrál tengerek tele vannak lakatlan szigetekkel.

6. all together or altogether

all together = all in one place, all at once – együtt, egyszerre

The participants of the conference arrived all together. – A konferencia résztvevői egyszerre érkeztek.

altogether = completely; on the whole, in total

He had married several times and had six children altogether. – Többször is megházasodott és összesen hat gyereke született.

7. along or a long

along = moving or extending horizontally on – valami mentén

He was driving along a narrow road. – Egy keskeny úton vezette az autót.

a long = referring to something of great length – hosszú

It’s a long way to the capital. I hope you won’t get bored. – Hosszú az út a fővárosig. Remélem, nem fogsz unatkozni.

8. aloud or allowed

aloud = out loud – hangosan

Don’t say it aloud. I don’t want to hear. – Ne mondd ki hangosan! Nem akarom hallani.

allowed = permitted – meg van engedve

Children are not allowed to watch this play. – A gyerekeknek nem szabad megnézniük ezt a darabot.

9. altar or alter

altar = a sacred table in a church – oltár

The priest was standing near the altar during the mass.  – A pap a mise alatt az oltár közelében állt.

alter = to change – változtatni, átalakítani

Plans to alter the dining hall were drawn by the designers. – A tervezők megrajzolták a terveket az ebédlő átalakításához.

10. amoral or immoral

amoral =  not concerned with right or wrong – amorális

She’s entirely egoistic, spoilt, neurotic, spiteful and amoral. – Teljesen egoista, elkényeztetett, neurotikus, rosszindulatú és amorális.

immoral = not following accepted moral standards – immorális

His immoral behaviour was not a good example to follow. – Immorális viselkedése nem volt követésre méltó példa.

11. appraise or apprise

appraise = to assess, set a price – felértékel, felbecsül

They appraised the painting at £200,000. – A festményt 200000 fontra becsülték fel.

apprise = to inform someone – tudósítani, informálni

I thought it right to apprise Chris of what had happened.- Úgy tartottam helyénvalónak, hogy informálom Christ arról, hogy mi történt.

12. assent or ascent

assent= agreement, approval – egyetértés

A loud murmur of assent could be heard as I was walking round the room after the meeting. – Az egyetértés hangos moraja hallatszott, ahogy körbesétáltam a teremben a tárgyalás után.

ascent = the action of rising or climbing up – emelkedés

The first balloon ascent was in 1783. – Az első hőlégballon 1783-ban emelkedett a levegőbe.

13. aural or oral

aural = relating to the ears or hearing – hallás utáni

Some people learn well using their aural skills, which means they can hear something and remember it easily later. – Néhány ember úgy tud jól tanulni, hogy a hallási készségeit használja, vagyis ha hall valamit, könnyebben visszaemlékszik rá a későbbiekben.

relating to the mouth; spoken – szóbeli

Oral exams are considered to be more difficult than written exams. – A szóbeli vizsgákat nehezebbnek tartják az írásbeli vizsgáknál.

Read the definitions and decide which word to use.

1. aural or oral?

relating to the ears or hearing: ………

2. accept or except?

not including: …………..

3. appraise or apprise?

to assess, set a price: ………………..

4. adverse or averse?

strongly disliking; opposed: …………….

5. assent or ascent?

the action of rising or climbing up: ………….

6. advice or advise?

to recommend something: …………………

7. affect or effect?

a result; to bring about a result: ………………

8. aisle or isle?

an island: ………….

9. all together or altogether?

completely; on the whole, in total: ………………

10. along or a long?

moving or extending horizontally on: ……………

11. aloud or allowed?

permitted: …………..

12. amoral or immoral?

not concerned with right or wrong: ………………..

13. altar or alter?

to change: ………..

Key:

1. aural

2. except

3. appraise

4. averse

5. ascent

6. advise

7. effect

8. isle

9.altogether

10. along

11.  allowed

12. amoral

13. alter

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Nézd meg ezt is:  Vitiligo – szókincs, videó, szövegértési feladat

Kapcsolódó anyagok

Kezdőlap
Leckekereső
Napi leckék
Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!