A prepozíciókról általában


Szalai Nóri | 2014. 08. 03.
újrakezdő

Ebből az összefoglalóból a prepozíciókról tanulhatsz meg általánosságban néhány dolgot. 

Míg a magyar nyelv határozó ragokat (-ba/ -be, -ban/ -ben, -tól/ -től, -nak/ -nek, stb.) használ, amiket közvetlenül a szó végére ragaszt, addig az angol prepozíciókat alkalmaz ugyanerre a célra. Ahogy azt a neve is mutatja, a prepozíció „pre” pozícióban van, azaz megelőzi a szót, és nem íródik vele egybe soha.

I’m at the bus stop. There is no water in the swimming pool. I’m on the beach.
A buszmegállóban vagyok. Nincs víz a medencében. A strandon vagyok.

Angolban a prepozíciókat két részre lehet osztani: prepositions of place és prepositions of time, azaz helyhatározóként és időhatározóként funkcionáló prepozíciók. 

A prepozícióknak az angolban nagyon sokféle jelentése és funkciója lehet, és igazán tisztán nem is lehet körvonalazni egyiknek sem a jelentését. Összegyűjtöttem egy táblázatba a leggyakoribb angol prepozíciókat, hely- és időhatározókat a használatukkal, és mindegyikhez írtam egy-egy példamondatot és megadtam a  magyar fordításukat is. 

about -ról/-ről This is a story about a boy. Ez egy történet egy fiúról.
about kb. My sister’s teacher is about 40 years old. A testvérem tanára kb. 40 éves. 
above felett 
(konkrét)
There is a picture above my bed. Van egy kép az ágyam felett.
above felett
(átvitt)
above the speed limit sebességhatár felett
across keresztül
át
Go across the street and turn left. Menj át az úton és fordul balra.
after után 
(idő)
There is a 20-minute break after the lesson. Van egy 20 perces szünet az óra után.
against ellen Tonight’s match is England against Italy. A mai meccs Anglia Olaszország ellen. 
along vmi mentén There are a lot of bars along the beach. A strand mentén van egy csomó bár.
along with vkivel együtt Come along with me! Gyere velem! 
among között It’s difficult to find Bob among the other children. Nehéz megtalálni Bobot a többi gyerek között.
around körül There is a garden around the house. Van egy kert a ház körül.
around kb. Let’s meet at around 3 pm! Találkozzunk du. 3 körül!
at -nál/-nél Mary is sitting at the table. Mary az asztalnál ül.
at -ban/-ben Let’s meet at the tennis club. Találkozzunk a tenisz klubban!
at -kor Let’s meet at 5!  Találkozzunk 5-kor! 
before előtt
(idő)
Let’s meet before 5 o’clock! Találkozzunk 5 előtt
behind mögött There is a swimming pool behind the building. Van egy medence az épület mögött.
below alatt
(konkrét)
We live below our parents in the house. A szüleink alatt lakunk a házban.
beside mellett There is a cinema beside the post office. Van egy mozi a posta mellett.
between között It’s difficult to choose between so many good books. Nehéz ennyi jó könyv között/közül választani.
beyond vmin túl The nearest town is beyond the mountains. A legközelebbi város a hegyeken túl van.
by mellett I went by your house. Elmentem a házad mellett.
by vmivel
vhogyan
You start the car by turning the key. A kulcs elfordításával indítod el a kocsit. 
by által This town was built by the Turks. Ez a város a törökök által lett építve.
by vki műve a play by Shakespeare , a paintig by Picasso Shakespeare színdarab, Picasso festmény
by -ra/-re
(idő)
You  have to be ready by 5 pm. Délután 5-re kell készen lenned.
by -ig You have to deliver the letters by Friday. Péntekig kell kihordanod a leveleket.
down le, lefele Go down the stairs. Menj le a lépcsőn. 
during alatt
(időben)
You can drink during the class. Ihatsz a foglalkozás alatt.
for vmennyi ideig Can you wait for 2 minutes? Tudsz várni 2 percig?
for vmennyi ideje I’ve been learning English for 3 years. 3 éve tanulok angolul.
for vmilyen célból These pills are for headaches. Fejfájára valók ezek a gyógyszerek.
for -nak/-nek I work for the United Nations. Az ENSZ-nek dolgozom.
for vki részére This is a present for you. Ez egy ajándék részedre (neked).
from -tól/-től I work from 8 am every day. Minden nap reggel 8-tól dolgozom.
from -ból/-ből I got this present from Canada. Kanadából kaptam ezt az ajándékot.
in -ban/-ben
(idő)
I was born in July. Júliusban születtem.
in -ban/-ben
(hely)
There are a lot of people in the room. Sok ember van a szobában.
in front of vmi előtt
(hely)
A lot of students are waiting in front of the school. Sok gyerek vár az iskola előtt.
inside valamiben Inside the building there is a swimming pool. Az épületen belül van egy uszoda.
into valamibe Come into the living room. Gyere be a nappaliba.
near közelében There is a shop near our flat. Van egy bolt a lakásunk közelében.
of vkinek a vmije There is a hut at the top of the hill. Van egy kunyhó a dombnak a tetején.
of valamennyi valamiből A cup of tea, please. Egy csésze teát kérek.(csészényi)
off vmiről le He fell off the stage. Leesett a színpadról.
on -on/-en/-ön There is a bottle on the table. Egy üveg van az asztalon.
on járművön Are you on the bus? A buszon vagy?
on vmi napon On Sunday we will go to Italy. Vasárnap megyünk Olaszországba.
on the top of vmi tetején There is a plant on the top of the television. Van egy növény a TV tetején
onto valamire rá The cat jumped onto the table. A macska ráugrott az asztalra.
opposite szemben There is a cemetery opposite our house. Van egy temető a házunkkal szemben.
out of vmiből ki Come out of the room! Gyere ki a szobából!
outside vmin kívül You can smoke outside the building. Az épületen kívül dohányozhatsz.
over vmi felett The dog jumped over the fence. A kutya átugrott a kerítésen.
over felett (térben) You can see the moon over the trees. Láthatod a holdat a fák felett.
over vmin túl Somewhere over the rainbow … Valahol, a szívárványon túl …
past vmi mellett The taxi driver drove past me without stopping. A taxi sofőr elment mellettem megállás nélkül.
round körül Don’t look around! Ne nézz körül!
since óta since 1973 1973 óta
through át I ran through the forest. Átfutottam az erdőn.
through át (idő) I learnt through the night. Egész éjjel tanultam.
to -ba/-be I went to London. Elmentem Londonba.
to -hoz/-hez/-höz Come to the board, Jimmy! Gyere ki a táblához Jimmy!
to -ra/-re Are you coming to the party? Jössz a partira?
to -ig (térben) Go to the station then turn left. Menj az állomásig és fordulj balra.
to -nak/-nek I wrote a letter to you. Írtam neked egy levelet.
towards felé Go toward(s) the station and you will see the park. Menj az állomás felé, és meglátod a parkot.
under alatt (térben) The boat went under the bridge. A csónak átment a híd alatt.
until -ig (időben) I waited until 9 o’clock. 9-ig vártam.
up fel, felfelé You have to walk up the hill to reach my house. Fel kell menned a hegyen, hogy elérd a házam.
with -val/-vel Joe went to England with his friends. Joe a barátaival ment Angliába.
within vmin belül I can write the report within an hour. Meg tudom írni a jelentést egy órán belül.
without nélkül I drink coffee without milk. Tej nélkül iszom a kávét.

 

Nehézségi szint:
újrakezdő
Címkék:
Tetszett a lecke? Oszd meg barátaiddal is!
Kapcsolódó anyagok