A prepozíciókról általában

újrakezdő

Ebből az összefoglalóból a prepozíciókról tanulhatsz meg általánosságban néhány dolgot. 

Míg a magyar nyelv határozó ragokat (-ba/ -be, -ban/ -ben, -tól/ -től, -nak/ -nek, stb.) használ, amiket közvetlenül a szó végére ragaszt, addig az angol prepozíciókat alkalmaz ugyanerre a célra. Ahogy azt a neve is mutatja, a prepozíció „pre” pozícióban van, azaz megelőzi a szót, és nem íródik vele egybe soha.

I’m at the bus stop.
There is no water in the swimming pool.
I’m on the beach.
A buszmegállóban vagyok.
Nincs víz a medencében.
A strandon vagyok.

Angolban a prepozíciókat két részre lehet osztani: prepositions of place és prepositions of time, azaz helyhatározóként és időhatározóként funkcionáló prepozíciók. 

A prepozícióknak az angolban nagyon sokféle jelentése és funkciója lehet, és igazán tisztán nem is lehet körvonalazni egyiknek sem a jelentését. Összegyűjtöttem egy táblázatba a leggyakoribb angol prepozíciókat, hely- és időhatározókat a használatukkal, és mindegyikhez írtam egy-egy példamondatot és megadtam a  magyar fordításukat is. 

about
-ról/-ről
This is a story about a boy.
Ez egy történet egy fiúról.
about
kb.
My sister’s teacher is about 40 years old.
A testvérem tanára kb. 40 éves. 
above
felett 
(konkrét)
There is a picture above my bed.
Van egy kép az ágyam felett.
above
felett
(átvitt)
above the speed limit
sebességhatár felett
across
keresztül
át
Go across the street and turn left.
Menj át az úton és fordul balra.
after
után 
(idő)
There is a 20-minute break after the lesson.
Van egy 20 perces szünet az óra után.
against
ellen
Tonight’s match is England against Italy.
A mai meccs Anglia Olaszország ellen. 
along
vmi mentén
There are a lot of bars along the beach.
A strand mentén van egy csomó bár.
along with
vkivel együtt
Come along with me!
Gyere velem! 
among
között
It’s difficult to find Bob among the other children.
Nehéz megtalálni Bobot a többi gyerek között.
around
körül
There is a garden around the house.
Van egy kert a ház körül.
around
kb.
Let’s meet at around 3 pm!
Találkozzunk du. 3 körül!
at
-nál/-nél
Mary is sitting at the table.
Mary az asztalnál ül.
at
-ban/-ben
Let’s meet at the tennis club.
Találkozzunk a tenisz klubban!
at
-kor
Let’s meet at 5! 
Találkozzunk 5-kor! 
before
előtt
(idő)
Let’s meet before 5 o’clock!
Találkozzunk 5 előtt
behind
mögött
There is a swimming pool behind the building.
Van egy medence az épület mögött.
below
alatt
(konkrét)
We live below our parents in the house.
A szüleink alatt lakunk a házban.
beside
mellett
There is a cinema beside the post office.
Van egy mozi a posta mellett.
between
között
It’s difficult to choose between so many good books.
Nehéz ennyi jó könyv között/közül választani.
beyond
vmin túl
The nearest town is beyond the mountains.
A legközelebbi város a hegyeken túl van.
by
mellett
I went by your house.
Elmentem a házad mellett.
by
vmivel
vhogyan
You start the car by turning the key.
A kulcs elfordításával indítod el a kocsit. 
by
által
This town was built by the Turks.
Ez a város a törökök által lett építve.
by
vki műve
a play by Shakespeare , a paintig by Picasso
Shakespeare színdarab, Picasso festmény
by
-ra/-re
(idő)
You  have to be ready by 5 pm.
Délután 5-re kell készen lenned.
by
-ig
You have to deliver the letters by Friday.
Péntekig kell kihordanod a leveleket.
down
le, lefele
Go down the stairs.
Menj le a lépcsőn. 
during
alatt
(időben)
You can drink during the class.
Ihatsz a foglalkozás alatt.
for
vmennyi ideig
Can you wait for 2 minutes?
Tudsz várni 2 percig?
for
vmennyi ideje
I’ve been learning English for 3 years.
3 éve tanulok angolul.
for
vmilyen célból
These pills are for headaches.
Fejfájára valók ezek a gyógyszerek.
for
-nak/-nek
I work for the United Nations.
Az ENSZ-nek dolgozom.
for
vki részére
This is a present for you.
Ez egy ajándék részedre (neked).
from
-tól/-től
I work from 8 am every day.
Minden nap reggel 8-tól dolgozom.
from
-ból/-ből
I got this present from Canada.
Kanadából kaptam ezt az ajándékot.
in
-ban/-ben
(idő)
I was born in July.
Júliusban születtem.
in
-ban/-ben
(hely)
There are a lot of people in the room.
Sok ember van a szobában.
in front of
vmi előtt
(hely)
A lot of students are waiting in front of the school.
Sok gyerek vár az iskola előtt.
inside
valamiben
Inside the building there is a swimming pool.
Az épületen belül van egy uszoda.
into
valamibe
Come into the living room.
Gyere be a nappaliba.
near
közelében
There is a shop near our flat.
Van egy bolt a lakásunk közelében.
of
vkinek a vmije
There is a hut at the top of the hill.
Van egy kunyhó a dombnak a tetején.
of
valamennyi valamiből
A cup of tea, please.
Egy csésze teát kérek.(csészényi)
off
vmiről le
He fell off the stage.
Leesett a színpadról.
on
-on/-en/-ön
There is a bottle on the table.
Egy üveg van az asztalon.
on
járművön
Are you on the bus?
A buszon vagy?
on
vmi napon
On Sunday we will go to Italy.
Vasárnap megyünk Olaszországba.
on the top of
vmi tetején
There is a plant on the top of the television.
Van egy növény a TV tetején
onto
valamire rá
The cat jumped onto the table.
A macska ráugrott az asztalra.
opposite
szemben
There is a cemetery opposite our house.
Van egy temető a házunkkal szemben.
out of
vmiből ki
Come out of the room!
Gyere ki a szobából!
outside
vmin kívül
You can smoke outside the building.
Az épületen kívül dohányozhatsz.
over
vmi felett
The dog jumped over the fence.
A kutya átugrott a kerítésen.
over
felett (térben)
You can see the moon over the trees.
Láthatod a holdat a fák felett.
over
vmin túl
Somewhere over the rainbow …
Valahol, a szívárványon túl …
past
vmi mellett
The taxi driver drove past me without stopping.
A taxi sofőr elment mellettem megállás nélkül.
round
körül
Don’t look around!
Ne nézz körül!
since
óta
since 1973
1973 óta
through
át
I ran through the forest.
Átfutottam az erdőn.
through
át (idő)
I learnt through the night.
Egész éjjel tanultam.
to
-ba/-be
I went to London.
Elmentem Londonba.
to
-hoz/-hez/-höz
Come to the board, Jimmy!
Gyere ki a táblához Jimmy!
to
-ra/-re
Are you coming to the party?
Jössz a partira?
to
-ig (térben)
Go to the station then turn left.
Menj az állomásig és fordulj balra.
to
-nak/-nek
I wrote a letter to you.
Írtam neked egy levelet.
towards
felé
Go toward(s) the station and you will see the park.
Menj az állomás felé, és meglátod a parkot.
under
alatt (térben)
The boat went under the bridge.
A csónak átment a híd alatt.
until
-ig (időben)
I waited until 9 o’clock.
9-ig vártam.
up
fel, felfelé
You have to walk up the hill to reach my house.
Fel kell menned a hegyen, hogy elérd a házam.
with
-val/-vel
Joe went to England with his friends.
Joe a barátaival ment Angliába.
within
vmin belül
I can write the report within an hour.
Meg tudom írni a jelentést egy órán belül.
without
nélkül
I drink coffee without milk.
Tej nélkül iszom a kávét.

 

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Következő
Email
Vissza
Küldés
Köszönjük!